Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 16/2016/GPF

05-04-2016

ZARZĄDZENIE NR 16/2016/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 5 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem nr 30/2015/GPF z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 42/2015/GPF z dnia 31 lipca 2015 r. oraz zarządzeniem nr 55/2015/GPF z dnia 4 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1:
a) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Centrali mogą brać udział w spotkaniach, konferencjach,  sympozjach oraz innych uroczystościach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, po uzyskaniu  za pośrednictwem Gabinetu Prezesa Funduszu, zgody Prezesa Funduszu na udział w tym wydarzeniu”,
b) w § 10:
- w ust. 3:
- - pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  Departamentem Ekonomiczno – Finansowym, Biurem Księgowości, Biurem Administracyjno – Gospodarczym, Departamentem Informatyki, Departamentem Współpracy Międzynarodowej oraz Departamentem Analiz i Strategii wykonuje Zastępca Prezesa do Spraw Finansowych;”,
- - uchyla się pkt 3,
-  w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kontroli wewnętrznej w odniesieniu do Centrali, Dział Kontroli Wewnętrznej i Zarządczej wchodzący w skład Departamentu Kontroli podlega Prezesowi Funduszu.”,
c) w § 14 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) osiągania celów i zadań wynikających z planu pracy Centrali, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;”,
d) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) odpowiada za osiąganie celów wynikających z planu pracy Centrali, w zakresie właściwości podległego mu wydziału, działu, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy;”,
e) w § 16 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) odpowiada za osiąganie celów wynikających z planu pracy Centrali, w zakresie właściwości podległej mu komórki organizacyjnej;”,
f) w § 18 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Dokumenty wymagające oceny prawnej parafuje i opatruje imienną pieczątką wskazującą na zajmowane stanowisko i datą dyrektor Biura Prawnego, z zastrzeżeniem ust. 11.”,
g) w § 28 w ust. 2 w pkt 12:
- uchyla się lit. c,
- dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) projektu odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali;”,
h) w § 37 w ust. 2 uchyla się pkt 6;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 7 i 10 regulaminu organizacyjnego Centrali, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, opracują projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych Centrali i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 05.04.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 06.04.2016 14:16
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności