Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 162/2019/DEF

28-11-2019

ZARZĄDZENIE Nr 162/2019/DEF
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 127/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie, lub w przypadku takich wniosków złożonych po dniu 30 listopada 2019 r., w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, została wystawiona recepta w postaci elektronicznej, zwanym dalej „uprawnionym świadczeniodawcą”.",

2) w § 3:

 a) w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1. W celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania, uprawniony świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:”,

 b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu nie później niż do dnia 21 stycznia 2020 r.”;

2) w § 4 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„4. Termin zakończenia przekazywania przez oddział Funduszu uprawnionym świadczeniodawcom środków, o których mowa w ust. 2, upływa w dniu 21 stycznia 2020 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

   PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 28.11.2019 00:00
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności