Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 163/2019/DEF

29-11-2019

ZARZĄDZENIE Nr 163/2019/DEF
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok zwiększa się pozycję B2 „Koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 435 832 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 29.11.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 29.11.2019 15:30
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności