Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 170/2019/GPF

06-12-2019

ZARZĄDZENIE Nr 170/2019/GPF
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 5 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego  Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020 i 2338) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 67/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr  95/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 101/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 107/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 111/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 144/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 147/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 6:

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Centrali nadzorowanych bezpośrednio przez Prezesa Funduszu mogą brać udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach, konferencjach, sympozjach oraz innych uroczystościach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, po uzyskaniu zgody dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu. W przypadku pracowników, dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu wydaje zgodę na podstawie informacji przełożonego potwierdzającej celowość udziału pracownika w spotkaniu.”,

- dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu, w imieniu Prezesa Funduszu, zatwierdza wnioski kierowników komórek organizacyjnych Centrali nadzorowanych bezpośrednio przez Prezesa Funduszu, wymagające akceptacji przełożonego.”;

b) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Centrali nadzorowanych przez Zastępców Prezesa Funduszu mogą brać udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach, konferencjach, sympozjach oraz innych uroczystościach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, po uzyskaniu zgody właściwego Zastępcy Prezesa Funduszu.”;

c) w § 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ewidencja zobowiązań do zachowania poufności i upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centrali – prowadzi Dział Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Gabinecie Prezesa Funduszu;”;

d) w § 10:

- w ust.1:

-- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Departament Analiz i Innowacji – DAiI”,

-- w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

„23) Pełnomocnik do spraw kontaktów zewnętrznych.”,

- ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, sprawuje Prezes Funduszu. Prezes Funduszu sprawuje również bezpośredni nadzór nad Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Gabinetu Prezesa Funduszu.

3. Bezpośredni nadzór nad:

 1) Departamentem Informatyki, Departamentem Kontroli, Departamentem Współpracy Międzynarodowej, Biurem Administracyjno-Gospodarczym, Biurem Księgowości oraz Specjalistą do Spraw BHP wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych;

2) Departamentem do Spraw Służb Mundurowych wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Służb Mundurowych, z zastrzeżeniem, że w przypadkujegonieobecności albo nieobsadzenia stanowiska zadanie to wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Medycznych;

3) Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departamentem Gospodarki Lekami oraz Biurem Profilaktyki Zdrowotnej wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Medycznych.”,

e) użyte w § 25, § 27 pkt 40, § 34 ust. 3 pkt 33 oraz § 37 ust. 1, 2 i 4 w różnych przypadkach wyrazy „Departament Analiz i Strategii” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Departament Analiz i Innowacji”,

 f) dodaje się § 50 w brzmieniu:

„§ 50. 1. Pełnomocnik do spraw kontaktów zewnętrznych jest właściwy w zakresie współpracy Funduszu z partnerami społecznymi.

2. Do podstawowych zadań należy w szczególności:

1) udział na polecenie Prezesa Funduszu, w posiedzeniach komisji i zespołów, w szczególności powoływanych przez organy władzy publicznej, konferencjach, zjazdach i spotkaniach obejmujących problematykę ochrony zdrowia;

2) występowanie do Prezesa Funduszu z pisemnymi rekomendacjami dotyczącymi ustaleń poczynionych podczas posiedzeń, konferencji, zjazdów i spotkań, o których mowa w pkt 1;

3) monitorowanie publikacji o charakterze prawnym i naukowym w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywanie Prezesowi Funduszu niezbędnych informacji w celu podjęcia działań należących do kompetencji Funduszu;

4) występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskiem o podjęcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

5) opracowywanie własnych oraz udział w opiniowaniu opracowywanych w innych komórkach organizacyjnych Centrali porozumień o współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie niezbędnym do wypełniania zadań Pełnomocnika;

7) udział w opiniowaniu aktów normatywnych oraz aktów prawa wewnętrznego.”;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od wejścia w życie regulaminu.

2. Do czasu zatwierdzenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Analiz i Innowacji jego strukturę i zadania określa dotychczasowy regulamin wewnętrzny Departamentu Analiz i Strategii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 06.12.2019 00:00
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności