Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 17/2005

01-03-2005

Zarządzenie Nr 17/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 10 lutego 2005 r.

w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki" oraz w sprawie przyjęcia wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r. w zakresie Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki", stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

W zarządzeniu Nr 3/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie określenia wykazu przedmiotów postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
w § 1 dodaje się punkt 14 w brzmieniu "Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki".

§ 4.

Do postępowania stosuje się "Szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r." przyjęte zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 4/2004.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 1.03.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 1.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności