Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 17/2016/DGL

05-04-2016

ZARZĄDZENIE Nr 17/2016/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 5 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 80/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 7/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 19/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 25/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 37/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 58/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2015 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r., zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r., zarządzeniem Nr 87/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r., zarządzeniem Nr 91/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 12/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia, stanowiącym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – chemioterapia, § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, w zakresie uchylonych kodów EAN:
1) 5.08.10.0000007 Carboplatinum, EAN: 5909990787371, 5909990787388, 5909990787395, 5909990787401;
2) 5.08.10.0000009 Cisplatinum, EAN: 5909990180813, 5909990180820, 5909990180837;
3) 5.08.10.0000017 Docetaxelum, EAN: 5909991063306, 5909991063320, 5909991063337;
4) 5.08.10.0000018 Doxorubicinum, EAN: 5909990235711;
5) 5.08.10.0000021 Epirubicini hydrochloridum, EAN: 5909990645312;
6) 5.08.10.0000026 Fludarabini phosphas, EAN: 5909990683567;
7) 5.08.10.0000030 Gemcitabinum, EAN: 5909990770052, 5909990770076, 5909990832941, 5909990832958, 5909990832965;
8) 5.08.10.0000058 Topotecanum, EAN: 5909990717125, 5909990717149, 5909990845187, 5909990845194;
9) 5.08.10.0000076 Acidum zoledronicum, EAN: 5909991023652;
10) 5.08.10.0000078 Imatinibum, EAN: 5909991041151, 5909991041236, 5909991060725, 5909991060749
– który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893,1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 05.04.2016 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności