Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 17/2018/DSS

02-03-2018

Zarządzenie Nr 17/2018/DSS
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji
w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) tryb przyjmowania i rozpatrywania petycji złożonych na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123);
2) sposób i tryb opracowywania zbiorczej informacji o rozpatrzonych petycjach;
3) wzór rejestru petycji;
4) schemat postępowania.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Funduszu – należy przez to rozumieć Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) Centrali – należy przez to rozumieć Centralę Funduszu;
3) oddziale – należy przez to rozumieć oddział wojewódzki Funduszu;
4) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórki organizacyjne Centrali lub oddziałów.

§ 3.

1. Komórkami organizacyjnymi właściwymi do rozpatrywania petycji w Funduszu są wszystkie komórki organizacyjne.
2. Koordynatorami spraw związanych z rozpatrywaniem petycji są:

1) w Centrali – Wydział Skarg i Wniosków w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców;
2) w oddziale – komórka organizacyjna wskazana przez dyrektora oddziału.

3. Komórką organizacyjną właściwą do zamieszczania informacji na stronach internetowych z zakresu rozpatrywania petycji są:

1) w Centrali – Biuro Komunikacji Społecznej;
2) w oddziale – komórka organizacyjna właściwa do komunikacji społecznej.

§ 4.

Petycja może być złożona na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

1. Każda petycja jest rejestrowana odpowiednio w systemie kancelaryjnym Centrali lub oddziału.
2. Zarejestrowana petycja jest niezwłocznie przekazywana odpowiednio do komórki organizacyjnej wskazanej w § 3 ust. 2, celem analizy i ustalenia, czy pismo jest petycją.
3. W przypadku, gdy otrzymane pismo nie jest petycją, przyjmuje się tryb postępowania odpowiedni do jego treści i kwalifikacji.
4. W przypadku, gdy Fundusz nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący.
5. W przypadku stwierdzenia, że otrzymane pismo jest petycją i Fundusz jest właściwy do jej rozpatrzenia, komórka o której mowa w § 3 ust. 2:

1) sprawdza wymogi formalnoprawne petycji;
2) dokonuje dekretacji i przekazuje do dalszego procedowania do komórki organizacyjnej właściwej merytorycznie;
3) przekazuje scan petycji do komórki, o której mowa w § 3 ust. 3, celem zamieszczenia na stronie internetowej.

6. Spory kompetencyjne dotyczące petycji rozstrzyga:

1) w Centrali – Gabinet Prezesa Funduszu;
2) w oddziale – komórka organizacyjna wskazana przez dyrektora oddziału.

§ 6.

Komórka, o której mowa w § 3 ust. 2, prowadzi w formie elektronicznej rejestr. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7.

1. Komórki organizacyjne rozpatrują petycje dotyczące zagadnień należących do ich właściwości i przygotowują zawiadomienie o sposobie ich załatwienia. Zawiadomienie przekazują do komórki, o której mowa w § 3 ust. 3, celem zamieszczenia na stronie internetowej.
2. W Centrali odpowiedź na petycję podpisuje dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej, do której przekazana została petycja.
3. W Centrali w przypadkach, w których petycja dotyczy spraw należących do właściwości dwóch lub więcej komórek organizacyjnych, dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych przygotowują w ustalonym zakresie wkład do odpowiedzi na petycję i przekazują do Gabinetu Prezesa Funduszu. Dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu przedstawia Prezesowi Funduszu do podpisu projekt odpowiedzi na petycję.
4. W Centrali komórki organizacyjne po rozpatrzeniu petycji i udzieleniu odpowiedzi:

1) przygotowują informację o sposobie rozpatrzenia petycji i przekazują ją do komórki, o której mowa w § 3 ust. 3, celem zamieszczenia na stronie internetowej;
2) przekazują informację do komórki, o której mowa w § 3 ust. 2, celem uzupełnienia rejestru;
3) przekazują informację o zakończeniu rozpatrywania petycji do wiadomości Gabinetu Prezesa Funduszu.

5. Schemat postępowania z petycjami określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 8.

Komórka, o której mowa w § 3 ust. 3, zamieszcza na stronie internetowej Funduszu scan petycji oraz informacje, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

§ 9.

1. Do 30 czerwca każdego roku, komórka, o której mowa w § 3 ust. 2, sporządza zbiorczą informację o rozpatrzonych petycjach, którą przedkłada odpowiednio Prezesowi Funduszu lub dyrektorowi oddziału.
2. Informację o rozpatrzonych petycjach sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.


p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 02.03.2018 00:00
Źródło: Departament Spraw Świadczeniobiorców
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności