Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 173/2019/DSOZ

14-12-2019

ZARZĄDZENIE Nr 173/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 48e ust. 1, art. 146 ust. 1, art. 159 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1) ) w związku z art. 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) oraz art. 48e ust. 1 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 63/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe (w brzmieniu wynikającym z zarządzenia Nr 13/2018/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe), zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 50/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 maja 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 71/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r., załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., załączniki nr 1–5 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W zarządzeniu Nr 16/2018/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2018  r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 72/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 96/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2019 r., załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W zarządzeniu Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, zmienionym zarządzeniem Nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 46/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2018 r.,  zarządzeniem Nr 61/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 130/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r.:

1) załączniki nr 1-3 i 5  do umowy stanowiącej załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 7 do umowy stanowiącej załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W zarządzeniu Nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr  82/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r., załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W zarządzeniu Nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, zmienionym zarządzeniem Nr 73/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 94/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2019 r., oraz zarządzeniem Nr 152/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 6 listopada 2019 r., załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W zarządzeniu Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 76/DSOZ/2019 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 120/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2019 r., załączniki nr 1–4 i 6 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. W zarządzeniu Nr 55/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, zmienionym zarządzeniem Nr 59/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 112/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 78/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r., załączniki nr 1–5 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. W zarządzeniu Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 67/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 92/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2018 r., zarządzeniem Nr 102/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Nr 123/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 9/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 33/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 65/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 81/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 97/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2019 r.,  zarządzeniem Nr 99/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 137/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 października 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 158/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 listopada 2019 r., załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. W zarządzeniu Nr 74/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., oraz zarządzeniem Nr  69/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 czerwca 2019 r., załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. W zarządzeniu Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 98/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r., zarządzeniem Nr 124/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 127/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r., zarządzeniem Nr 7/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 8/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 30/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 59/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 100/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 134/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 160/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2019 r., załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 12. W zarządzeniu Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 122/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 115/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r., załączniki nr 1, 2 i 7 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 13. W zarządzeniu Nr 128/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych, zmienionym zarządzeniem Nr 130/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 109/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  9 sierpnia 2019 r., załączniki nr 1–3 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 14. W zarządzeniu Nr 10/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe, zmienionym zarządzeniem Nr 80/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.,  załączniki nr 1 - 5 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 15. W zarządzeniu Nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, zmienionym zarządzeniem Nr 22/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 75/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 133/2019/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 1 października 2019 r., załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 16. W zarządzeniu Nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 20/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 lutego 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 145/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2019 r., załączniki nr 1–5 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego zarządzenia.

§ 17. W zarządzeniu Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 102/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 149/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 164/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r.:

1) załączniki nr 1 – 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2a do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 5 do umowy stanowiącej załącznik nr 2a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego zarządzenia;

3)  załączniki nr 1 – 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2b do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego zarządzenia;

4) załączniki nr 1 – 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2c do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszego zarządzenia.

§ 18.   W zarządzeniu Nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 43/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 79/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 103/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 126/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2019 r., zarządzeniem Nr 129/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r, zarządzeniem Nr 150/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 165/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r.:

1) załączniki nr 1 – 5 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszego zarządzenia;

2) załączniki nr 6a i 6b do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszego zarządzenia.

§ 19. W zarządzeniu Nr 45/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 83/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca         2019 r.:

1) załączniki nr 1 - 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku 24 do niniejszego zarządzenia;

2) załączniki nr 1 - 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2a do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku 25 do niniejszego zarządzenia;

3) załączniki nr 1 - 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2b do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku 26 do niniejszego zarządzenia;

4) załączniki nr 1 - 3 do umowy stanowiącej załącznik nr 2c do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku 27 do niniejszego zarządzenia;

5) załączniki nr 1 - 5 do umowy stanowiącej załącznik nr 2d do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku 28 do niniejszego zarządzenia.

§ 20. W zarządzeniu Nr 49/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zmienionym zarządzeniem Nr  87/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r.:

1) załączniki nr 1–5 do umowy stanowiącej załącznik nr 2a do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 29 do niniejszego zarządzenia;

2) załączniki nr 1–5 do umowy stanowiącej załącznik nr 2b do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 30 do niniejszego zarządzenia;

3) załączniki nr 1–5 do umowy stanowiącej załącznik nr 2c do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 31 do niniejszego zarządzenia.

§ 21 W zarządzeniu Nr 86/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne, załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 32 do niniejszego zarządzenia.

§ 22. W zarządzeniu Nr 88/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zmienionym zarządzeniem Nr 91/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 132/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 1 października 2019 r.:

1) załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2a do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 33 do niniejszego zarządzenia;

2) załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2b do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 34 do niniejszego zarządzenia;

3) załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2c do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 35 do niniejszego zarządzenia.

§ 23. W zarządzeniu Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM, zmienionym zarządzeniem Nr 156/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 listopada 2019 r., załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 36 do niniejszego zarządzenia.

§ 24. W zarządzeniu Nr 116/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2019 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”, zmienionym zarządzeniem Nr 119/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2019 r. oraz zarządzeniem  Nr 138/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2019 r., załączniki nr 1–3 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 37 do niniejszego zarządzenia.

§ 25. W zarządzeniu Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, załączniki nr 1–3 do umowy stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 38 do niniejszego zarządzenia.

§ 26. W zarządzeniu Nr 157/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2019  r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 39 do niniejszego zarządzenia.

§ 27. W zarządzeniu Nr 166/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe, załącznik nr 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 40 do niniejszego zarządzenia.

§ 28. W zarządzeniu Nr 167/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

1) załącznik nr 3 do umowy stanowiącej załącznik nr 2c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 41 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 4 do umów stanowiących załączniki nr 2-2d do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 42 do niniejszego zarządzenia.

§ 29. W zarządzeniu Nr 168/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne, załączniki nr 1–4 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 43 do niniejszego zarządzenia.

§ 30. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 25, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2019 poz. 1394, 1590, 1694, 1726,1818,1905 i 2020.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 14.12.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności