Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 18/2005

01-03-2005

Zarządzenie Nr 18/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przedłużenia realizacji programów profilaktycznych zleconych przez Ministra Zdrowia.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przedłużenia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji zleconych przez Ministra Zdrowia programów profilaktycznych:

1) programu edukacyjno - diagnostycznego wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;

2) ogólnopolskiego programu profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy;

3) ogólnopolskiego programu profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny;

4) programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - etap badań podstawowych;

5) programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - etap badań pogłębionych;

6) populacyjnego programu wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce 2004;

7) programu badań prenatalnych;

- na okres nie dłuższy, niż do dnia 20 marca 2005 r.

2. Warunkiem finansowania przez Ministra Zdrowia świadczeń udzielonych na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, jest terminowe przekazanie do Biura Księgowości Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia sprawozdań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.

§ 2.

1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przekazania do Biura Księgowości Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do dnia 4 kwietnia 2005 r. zbiorczego sprawozdania, odrębnie dla każdego programu, z realizacji umów za marzec, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przekazania do Biura Księgowości Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do dnia 8 kwietnia 2005 r, zbiorczego sprawozdania, odrębnie dla każdego programu, z wykonania zawartych umów za cały okres ich realizacji, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

3. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przekazania do Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do dnia 15 kwietnia 2005 r., zbiorczego sprawozdania, odrębnie dla każdego programu, z realizacji umów, sporządzonego zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio:

1) w załącznikach nr 2, 2a, 2b, 2c do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach świadczeń;

2) w załączniku nr 8a do uchwały Nr 137/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich do przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 r. w rodzaju programy profilaktyczne i promocja zdrowia oraz określenia przedmiotu postępowania, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny spełniania tych warunków;

3) w załączniku nr 5 do uchwały Nr 175/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich do przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 r. w rodzaju programy profilaktyczne i promocja zdrowia oraz określenia przedmiotu postępowania, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny spełniania tych warunków;

4) w załączniku nr 3 do "Wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - programy profilaktyczne i promocja zdrowia" przyjętego zarządzeniem Nr 2/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie przekazania oddziałom wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia do realizacji "Programu badań prenatalnych" zleconego przez Ministra Zdrowia.

4. W zakresie określonym w ust. 1 i 3 nie stosuje się postanowień zawartych:

1) w § 6 uchwały Nr 137/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2004 r.;

2) w § 6 oraz w § 7 uchwały Nr 175/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2004 r;

3) w § 5 ust. 1 zarządzenia Nr 2/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2004 r;

4) w § 2 ust. 1 i 3 zarządzenia Nr 48/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przedłużenia do 28 lutego 2005 r. realizacji programów profilaktycznych zleconych przez Ministra Zdrowia.

5. W zakresie określonym w ust. 2 nie stosuje się postanowień zawartych w § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 48/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przedłużenia do 28 lutego 2005 r. realizacji programów profilaktycznych zleconych przez Ministra Zdrowia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 1.03.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 1.03.2005 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności