Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 18/2009/DGL

13-03-2009

Zarządzenie Nr  18/2009/DGL 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 12 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 102/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października  2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Świadczeniodawca jest odpowiedzialny za stosowanie każdej z substancji czynnych ujętych w katalogu substancji zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz standardami kojarzenia substancji czynnych.",

b) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Udzielanie świadczeniobiorcy świadczeń w trybie hospitalizacji, w tym hospitalizacji planowej, lub w trybie jednodniowym może być realizowane, jeżeli cel leczenia w danym przypadku nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym.";

2) załącznik nr 1e do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr  1 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 1f do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1j do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr  3 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr  4 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr  5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr  5 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 5a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

8) dodaje się załącznik nr 8 do zarządzenia w  brzmieniu określonym w załączniku nr  7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia,  do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2009 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 13.03.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.03.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności