Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 18/2011/DGL

19-04-2011

Zarządzenie Nr 18/2011/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z  późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 66/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia zmienionego zarządzeniem Nr 16/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz  zmienionego zarządzeniem Nr 5/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wprowadza się następujące zmiany:

  1. załącznik nr 1e do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. załącznik nr 1j do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w  życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 roku.

 

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 19.04.2011 r. Agnieszka Długokęcka
Ostatnio zapisany: 19.04.2011 r. Agnieszka Długokęcka
Wszystkie aktualności