Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 18/2012/DSS

29-03-2012

Zarządzenie Nr 18/2012/DSS
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJMSKOGN

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004  r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa sposób i tryb postępowania w sprawie zgłoszenia przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243.), chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwanego dalej "świadczeniem", przy załatwianiu spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez organy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wzór druku takiego zgłoszenia.

2. Świadczenie może być również realizowane przez pracownika Narodowego Funduszu Zdrowia posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.

3. Świadczenie jest bezpłatne.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia lub Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;

2) Narodowym Funduszu Zdrowia - należy przez to rozumieć oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia lub Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia;

3) osobie niepełnosprawnej - należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016);

4) osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;

5) PJM - należy przez to rozumieć polski język migowy, tj. naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych;

6) SJM - należy przez to rozumieć system językowo-migowy, tj. podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną;

7) SKOGN - należy przez to rozumieć sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych, tj. podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu;

8) środkach wspierających komunikowanie się - należy przez to rozumieć rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez:

a) korzystanie z poczty elektronicznej,

b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,

c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,

d) przesyłanie faksów,

e) strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych;

9) świadczeniu usług tłumacza PJM, SJMSKOGN - należy przez to rozumieć usługi tłumacza PJM, SJMSKOGN wpisanego do rejestru tłumaczy PJM, SJMSKOGN, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243.).

§ 3.

1. Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej "osobą zgłaszającą", co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

2. Termin realizacji świadczenia, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia po którym nastąpiło zgłoszenie do Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.

4. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.

5. Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

§ 4.

1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, można wnieść pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub za pomocą innych środków wspierających komunikowanie się dostępnych w Narodowym Funduszu Zdrowia i wymienionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ustnie.

2. Zgłoszenie wnosi się do:

1) oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej lub właściwość zgłaszanej sprawy;

2) Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w przypadku spraw, dla których właściwy jest Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia lub Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. W przypadku zgłoszenia wniesionego ustnie, pracownik komórki organizacyjnej wypełnia odpowiednio druk zgłoszenia, sporządzając na nim adnotację co do okoliczności jego wypełnienia oraz podpisując imieniem i nazwiskiem oraz podając swoje stanowisko służbowe.

4. Wzór druku zgłoszenia, stanowiący załącznik do zarządzenia, zamieszcza się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu publicznie dostępnym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

5. Zgłoszenie nie wniesione na druku uznaje się za zgłoszenie, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia.

6. W przypadku braku możliwości podpisania zgłoszenia, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do dostarczenia, po przybyciu do Narodowego Funduszu  Zdrowia w terminie wspólnie ustalonym, dokumentu potwierdzającego jej uprawnienie do wniesienia zgłoszenia.

§ 5.

1. Wniesione zgłoszenie po zarejestrowaniu w kancelarii Narodowego Funduszu Zdrowia zostaje niezwłocznie przekazane do komórki organizacyjnej NFZ.

2. Kancelaria Narodowego Funduszu Zdrowi prowadzi rejestr zgłoszeń.

3. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia sprawy przez Narodowy Fundusz Zdrowia, komórka organizacyjna kontaktuje się niezwłocznie z osobą zgłaszającą, informując o niewłaściwości Narodowego Funduszu Zdrowia do rozpatrzenia sprawy, oraz sporządza notatkę w sprawie.

4. Notatka, o której mowa w ust. 3, stanowi integralną część zgłoszenia.

§ 6.

1. Komórka organizacyjna właściwa w sprawie, z którą związana jest realizacja świadczenia, kontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

1) w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z Biurem Administracyjno-Gospodarczym,

2) w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z komórką właściwą w sprawach administracyjno-gospodarczych

- celem zgłoszenia zapotrzebowania na usługę wskazanego w zgłoszeniu tłumacza PJM, SJMSKOGN.

2. Po otrzymaniu informacji o dacie i godzinie realizacji w Narodowym Funduszu Zdrowia świadczenia, komórka organizacyjna powiadamia w każdy dostępny sposób osobę zgłaszającą o terminie realizacji zgłoszenia.

3. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia komórka organizacyjna zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę zgłaszającą, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

§ 7.

Na wniosek osoby uprawnionej udostępnia się, w formie wybranej i dostępnej dla niej, dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, z którą związane jest zgłoszenie.

§ 8.

Komórki organizacyjne właściwe do spraw komunikacji społecznej upowszechniają informacje:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia,

3) w miejscach publicznie dostępnych w Narodowym Funduszu Zdrowia

- o dostępnych w Narodowym Funduszu Zdrowia środkach wspierających komunikowanie się.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

    Jacek Paszkiewicz

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 , z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz.842 i Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228 , Nr 205, poz.1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 73, poz.390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 113, poz.657, Nr 122, poz. 696., Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. Nr 22, poz.123.
 
 
źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Dodany: 29.03.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 14.05.2012 r. Norbert Tyszka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 29.03.2012 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności