Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 19/2014/DGL

16-04-2014

Zarządzenie Nr 19/2014/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 i art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 41/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 43/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 59/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2012 r, zarządzeniem Nr 61/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r., zarządzeniem Nr 92/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 102/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 6/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 18/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 28/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 41/2013/DGL z dnia 7 sierpnia 2013 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zarządzeniem Nr 49/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r., zarządzeniem Nr 66/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2013 r., zarządzeniem Nr 7/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2014 r., oraz zarządzeniem Nr 10/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r., w § 11 uchyla się ust. 11 i 13.

§ 2.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W zastępstwie Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa
ds. Finansowych

Wiesława Kłos


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 16.04.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 19.05.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności