Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 20/2014/DSM

17-04-2014

Zarządzenie Nr 20/2014/DSM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  pomoc doraźna i transport sanitarny

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, realizowanych przez wyjazdowe zespoły sanitarne typu "N", a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umów w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie ich  zawarcia.

§ 2.

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) gotowość - warunki organizacyjno-techniczne pozwalające na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia do udzielania świadczeń w ciągu doby;

3) miejsce wyczekiwania - miejsce stacjonowania wyjazdowego zespołu sanitarnego typu "N", w którym zespół oczekuje na zadysponowanie do wyjazdu;

4) Oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;

5) rejon działania - spójny terytorialnie obszar (województwo, powiat lub grupa powiatów) działania wyjazdowego zespołu sanitarnego typu "N", określony przez dyrektora Oddziału Funduszu, z którego przyjmowane są i realizowane zlecenia wyjazdu;

6) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520);

7) ryczałt - uśredniona kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń wyjazdowego zespołu sanitarnego typu "N" w ramach gotowości do wykonywania świadczeń w ciągu doby;

8) ustawa - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności rozporządzeniu oraz Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów".

Rozdział 2

Przedmiot postępowania i umowy

§ 3.

1. Celem postępowania w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w § 1,  jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą udzielali świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

2. Dyrektor Oddziału Funduszu w ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny wskazuje rejon działania wyjazdowego zespołu sanitarnego typu "N".

§ 4.

1. Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w §  1, stanowi realizacja świadczeń gwarantowanych, udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, zgodnie z zakresem świadczeń określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia, finansowanych przez Fundusz.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny realizowane są zgodnie z warunkami określonymi  w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Wzór umowy o udzielanie świadczeń, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 5.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002  WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str.1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiotem umów objęte są: 85120000-6 Usługi medyczne i podobne.

Rozdział 3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§ 6.

1.Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie świadczeń określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia, zawiera się ze świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań.

2. Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 obowiązany jest, na dzień złożenia oferty oraz przez cały okres obowiązywania umowy, spełniać wymagania dla wszystkich wyjazdowych zespołów sanitarnych typu "N", w rejonie działania wskazanym w ogłoszeniu postępowania, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz przepisach odrębnych.

Rozdział 4

Zasady udzielania świadczeń

§ 7.

1. Wyjazdowy zespół sanitarny typu "N" udziela świadczeń w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka od jego urodzenia do ukończenia 4 tygodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie - do końca pierwszego roku życia dziecka, w tym wykonuje dla tej grupy świadczeniobiorców transport sanitarny, przy użyciu zestawu inkubatora transportowego, w szczególności w następujących stanach chorobowych:

1) niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;

2) niewydolność układu krążenia;

3) stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;

4) inne (np. drgawki, niska waga urodzeniowa).

2. Wyjazdowy zespół sanitarny typu "N" realizuje świadczenia opieki zdrowotnej, w stanach chorobowych, w stosunku do dzieci w wieku określonym w ust. 1, w szczególności w przypadkach:

1) konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym podmiocie leczniczym - transport na zlecenie świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko;

2) konieczności kontynuacji leczenia w innym podmiocie leczniczym - transport dziecka chorego odpowiednio do lub z ośrodka referencyjnego znajdującego się w rejonie lub poza rejonem działania, na podstawie zlecenia świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko.

§ 8.

1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie wyjazdowego zespołu sanitarnego typu "N", zapewnia gotowość do udzielania świadczeń utrzymując w stałej dyspozycji, w miejscu wyczekiwania, obsadę kadrową, specjalistyczne środki transportu sanitarnego wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, zestaw leków i wyrobów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz przepisach odrębnych.

2. Świadczeniodawca obowiązany jest do lokalizacji miejsc wyczekiwania wyjazdowych zespołów sanitarnych typu "N" w rejonie działania wskazanym w ogłoszeniu o postępowaniu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

3. Świadczeniodawca w ramach realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny obowiązany jest do współpracy ze świadczeniodawcami realizującymi umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, w zakresie koordynacji udzielanych świadczeń.

4. Świadczenia opieki zdrowotnej, będące przedmiotem umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, udzielane są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram-zasoby".

5. Osoby, o których mowa w ust. 4, w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, nie mogą udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej u świadczeniodawcy, realizującego daną umowę, o której mowa w § 4 ust. 1 lub u innego świadczeniodawcy.

6. Świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez świadczeniodawcę, wymaganej zgodnie z niniejszym zarządzeniem oraz określonej w odrębnych przepisach.

7. W ramach prowadzonej dokumentacji medycznej wprowadza się do stosowania >, której wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia.

8. Świadczeniodawca obowiązany jest do zapewnienia łączności umożliwiającej przyjmowanie informacji o zleceniach wyjazdu oraz kontakt z wyjazdowym zespołem sanitarnym typu "N".

9. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w danym rejonie działania w zakresie objętym umową, mogą być wykonywane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

10. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu i  przepisach odrębnych.

11. Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

12. Oddział Funduszu obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.

13. Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę oraz podwykonawcę, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, podlega zgłoszeniu przez świadczeniodawcę Oddziałowi Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym jej wystąpienie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, z zastrzeżeniem  § 2 ust. 7 określonego we wzorze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 5

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń 

§ 9.

1. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.

2. Świadczeniodawca składa do Oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę, rachunek w formie pisemnej albo elektronicznej oraz raport statystyczny w formie elektronicznej w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. W przypadku złożenia rachunku w formie pisemnej dane zawarte w rachunku świadczeniodawca przekazuje również w formie elektronicznej.

3. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu statystycznego.

4. Świadczeniodawca obowiązany jest do gromadzenia i przekazywania Oddziałowi Funduszu danych o świadczeniach udzielonych poszczególnym świadczeniobiorcom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zarządzeniach wydanych przez Prezesa Funduszu oraz umowie.

§ 10.

1.Jednostką wykorzystywaną do rozliczania świadczenia w ramach gotowości wyjazdowych zespołów sanitarnych typu "N", o których mowa w § 7 jest ryczałt, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7.

2. Zapłata należności z tytułu realizacji umowy następuje na podstawie rachunku wystawionego przez świadczeniodawcę, zgodnie z zasadami i w terminach określonych w umowie.

3. Warunki rozliczania świadczeń określone zostały w Ogólnych warunkach umów oraz  umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 11.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przez dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 13, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 12.

1. Dyrektorzy Oddziałów Funduszu obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 11.

§ 13.

Traci moc zarządzenie Nr 70/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W zastępstwie Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa
ds. Finansowych

Wiesława Kłos

 

źródło - Departament do Spraw Służb Mundurowych

Dodany: 17.04.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 19.05.2014 r. Norbert Tyszka

Zarządzenia zmianiające

Link do zarządzenia Nr 29/2014/DSM Prezesa NFZ z dnia 15 maja 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny

Link do zarządzenia Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów

Link do zarządzenia Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. zmieniającego niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków

Link do zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r. zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 17.04.2014 00:00
Aktualizacja informacji: 09.11.2015 14:53
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności