Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 21/2008/DGL

02-04-2008

Zarządzenie Nr 21/2008/DGL
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 1 kwietnia 2008 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów

Na podstawie art. 102 ust. 1, ust. 5 pkt 21, pkt 24 - 25 w związku z art. 97 ust. 3 pkt 1 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn.zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa warunki oraz sposób umieszczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej "Funduszem", substancji czynnych w wykazie substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów oraz sposób wyłączania tych substancji z wykazu.

§ 2.

1. W rozumieniu zarządzenia wykazem substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów zwanym dalej "Wykazem", jest rejestr składający się z substancji czynnych, zgodnie z wytycznymi do leczenia poszczególnych chorób nowotworowych, zaakceptowanych przez konsultantów krajowych w dziedzinie onkologii klinicznej, hematologii, hematoonkologii dziecięcej albo ginekologii onkologicznej.
2. Substancja czynna może zostać umieszczona w Wykazie, jeżeli:
1) służy leczeniu choroby nowotworowej;
2) posiada pozytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych;
3) jest możliwa do sfinansowania w ramach środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń onkologicznych - chemioterapia, wydzielonych w planie finansowym Funduszu;
4) nie spełnia kryteriów, na podstawie których mogłaby zostać objęta terapeutycznym programem zdrowotnym w danym wskazaniu;
5) nie jest objęta - w przypadku substancji czynnych stosowanych w monoterapii - wykazem leków refundowanych określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
3. Substancja czynna wnioskowana o umieszczenie jej w Wykazie może stanowić składową kosztową świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych przez Fundusz wyłącznie na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń:
1) z katalogu świadczeń onkologicznych - chemioterapia;
2) z katalogu programów terapeutycznych (lekowych) w innym wskazaniu niż wnioskowane.

§ 3.

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia substancji czynnej kwalifikującej się do umieszczenia jej w Wykazie, Prezesowi Funduszu, są:
1) Minister Zdrowia;
2) konsultant krajowy z danej dziedziny medycyny;
3) dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych.

2. Prezes Funduszu w zakresie celowości i zasadności umieszczenia substancji czynnej w Wykazie zwraca się do Dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Ministra Zdrowia, o przygotowanie rekomendacji dotyczącej zasadności finansowania ze środków publicznych danej technologii lekowej, przekazując posiadaną dokumentację substancji czynnej.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do substancji czynnej, która podlega wyłączeniu z Wykazu.

§ 4.

Kolejność umieszczania substancji czynnych w Wykazie lub ich wyłączania z Wykazu określa Prezes biorąc pod uwagę efekt zdrowotny substancji oraz możliwości finansowe Funduszu uwzględniając nowe, bardziej opłacalne technologie lekowe od obecnych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 2.04.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.04.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności