Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 2/2006

26-01-2006

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 102 ust. 1, ust. 5 pkt 1 oraz pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) w zw. z art. 35 d. i art. 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 20/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w Narodowym Funduszu Zdrowia w załączniku "Zasady tworzenia rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w Narodowym Funduszu Zdrowia" w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Biuro Prawne Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pełni nadzór merytoryczny i koordynuje funkcjonowanie " Wykazu Spraw Sądowych"".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życiu z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Księgowości
Dodany: 26.01.2006 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 26.01.2006 r. Aneta Styrnik
Wszystkie aktualności