Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 2/2014/DSM

22-01-2014

Zarządzenie Nr 2/2014/DSM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 22 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  ratownictwo medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 161a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  ratownictwo medyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 83/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 2012 r., zarządzeniem Nr 12/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 60/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do zarządzenia stanowiącym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne, § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1176).";

2) w załączniku nr 3 do zarządzenia w części: 6. Inne wymagania:

a) poz. 6.2 Dodatkowo oceniane (rankingujące) otrzymuje brzmienie:

"Posiadanie przez podmiot leczniczy i podwykonawcę, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. b zarządzenia, certyfikatu ISO 9001 systemu zarządzania jakością.",

b) po poz. 6.4 Dodatkowo oceniane (rankingujące) dodaje się poz. 6.5 w brzmieniu:

"
6.5 Dodatkowo oceniane (rankingujące)

Realizowanie, w dniu złożenia oferty, procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń, na całym terytorium rejonu operacyjnego, którego dotyczy postępowanie, zdefiniowanym zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju (TERYT).

";

3) w załączniku nr 4 do zarządzenia pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

 "5. Kopię umowy podwykonawcy, ważnej w dniu złożenia oferty, w sprawie warunków wykorzystywania radiowych kanałów częstotliwości z operatorem sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego o jednolitej strukturze w skali kraju w zakresie zarezerwowanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub dokumentów potwierdzających wszczęcie procedury zawarcia takiej umowy.

6. Kopię dokumentów rejestracyjnych oraz kopię świadectw homologacji typu pojazdu ambulansów przedstawionych w ofercie, do korzystania z których tytuł prawny posiada podwykonawca.";

4) w załączniku nr 6 do zarządzenia w tabeli: INNE PROCEDURY MEDYCZNE, procedura o kodzie 57.01 otrzymuje brzmienie:

"
Cewnikowanie pęcherza przez cewkę, jednorazowe

57.01

".

§ 2.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami, zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1 który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

W zastępstwie Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa
ds. Medycznych

Marcin Pakulski


źródło - Departament do Spraw Służb Mundurowych
Dodany: 22.01.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 19.05.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności