Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 22/2016/DSOZ

13-04-2016

ZARZĄDZENIE Nr 22/2016/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 13 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 51/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr 93/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r., zarządzeniem Nr 63/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 103/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a-6d w brzmieniu:
„6a) rozporządzenie o opiece okołoporodowej – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100, z późn. zm.);
6b) rozporządzenie poz – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86);
6c) rozporządzenie o opiece w ciąży patologicznej – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. poz. 2007);
6d) rozporządzenie o łagodzeniu bólu porodowego – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1997);”,
b) dodaje się pkt 10-17 w brzmieniu:
„10) pozostawanie w opiece koordynowanej co najmniej od 21 tygodnia ciąży – przystąpienie do opieki koordynowanej przez kobietę będącą najpóźniej w 21 tygodniu ciąży oraz uzyskanie przez tę kobietę liczby porad wynikającej ze schematu opieki, określonego w rozporządzeniu o opiece okołoporodowej;
11) zrealizowanie schematu opieki – przeprowadzenie diagnostyki, określonej przepisami rozporządzenia o opiece okołoporodowej lub rozporządzenia o opiece w ciąży patologicznej, przy zapewnieniu osobie prowadzącej ciążę co najmniej dostępu do wyników tych badań i korzystania z nich przy monitorowaniu przebiegu ciąży;
12) współrealizator – komórka organizacyjna w strukturze podmiotu składającego ofertę i koordynującego opiekę koordynowaną, która uczestniczy w realizacji świadczeń w zakresie tej opieki;
13) poród fizjologiczny – poród, o którym mowa w rozporządzeniu o opiece okołoporodowej;
14) poród przedwczesny – poród przed upływem 37 ukończonych tygodni ciąży (przed upływem 259 dni);
15) urodzenie żywe – całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki noworodka, który oddycha lub wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, takie jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, niezależnie od czasu trwania ciąży;
16) urodzenie martwe – całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło po upływie 22. tygodnia ciąży;
17) poronienie – wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22. tygodnia ciąży (21 tygodni i 7 dni).”;
2) w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wzory umowy, o której mowa w ust. 1 określone są w załącznikach nr 2, 2a, 2b, 2d i 2f do zarządzenia, które są stosowane i oznaczane odpowiednio do przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.”,
b) w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) załączniku nr 2f do zarządzenia stosuje się do zakresu, o którym mowa w § 5 pkt 23.”;
3) w § 5 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„23) Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC).”;
4) w § 9:
a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 6, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, oddział Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 załączników nr 2, 2a, 2b lub 2f do zarządzenia oraz w § 5 ust. 2 załącznika nr 2d do zarządzenia, stanowiących wzory umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.”,
b) dodaje się ust. 16 w brzmieniu:
„16. W przypadku udzielania świadczeń w zakresie KOC, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia rejestracji realizacji świadczeń, w oparciu o narzędzie informatyczne udostępniane przez Fundusz. Dane o zarejestrowanych świadczeniach stanowią podstawę raportu statystycznego, w rozumieniu Ogólnych warunków umów, o których mowa w § 2 ust. 2.”;
5) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz w umowie sporządzonej według wzoru określonego odpowiednio w załącznikach nr 2, 2a, 2b, 2d lub 2f do zarządzenia. Szczegółowe zasady rozliczania oraz sposób finansowania świadczeń w zakresie KOC określa załącznik nr 4 do zarządzenia.”,
b) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:
„11. W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń z zakresu KOC przekroczy kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 2, po przekroczeniu kwoty zobowiązania z tytułu realizacji umowy w tym zakresie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania – zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy.
12. Niedopuszczalne jest dodatkowe rozliczanie - przez podmiot realizujący umowę w zakresie KOC – świadczeń udzielonych kobiecie w ciąży związanych z ciążą, porodem i połogiem, będących przedmiotem tej umowy, na podstawie umów zawartych w innych zakresach i rodzajach świadczeń, chyba że przepisy załącznika nr 4 do zarządzenia stanowią inaczej.”;
6) w załączniku nr 1 po lp. 130 dodaje się lp. 131 w brzmieniu:

                                                                                    „

 131

 11.1450.000.02

 Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)

 5.10.00.0000102

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)

 punkt

 550

x

x

x

wg opisu świadczenia

„                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ;

7) dodaje się załącznik nr 2f do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
8) w załączniku nr 3 do zarządzenia dodaje się część 23. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC), w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
9) w załączniku nr 4 do zarządzenia dodaje się część P – Opis świadczenia, Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC), w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
10) dodaje się załączniki nr 12 i 13 do zarządzenia, w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 lipca 2016 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a w zakresie:
1) pkt 6c, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.;
2) pkt 6d, który wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2016 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. z . 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 13.04.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 14.04.2016 13:27
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności