Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 23/2005

01-03-2005

Zarządzenie Nr 23/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 22 lutego 2005 r.

zmieniające zarządzenie Nr 5 /2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w załączniku nr 3, stanowiącym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne, w § 6 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) w przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń endoprotezoplastyki narządu ruchu, zobowiązany jest do przekazywania wraz z rachunkiem sprawozdania, sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w aplikacji internetowej udostępnionej przez Oddział Funduszu."

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1, w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz uwzględnienia wprowadzonych zmian w umowach zawieranych po tej dacie .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 1.03.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 1.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności