Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie nr 24/2005

01-03-2005

Zarządzenie nr 24/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 28 lutego 2005 r.

zmieniające zarządzenie nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne" oraz zarządzenie Nr 5/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005r.

Na podstawie art. 146 w związku z art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 107 ust. 5 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210 poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1

"Katalog świadczeń terapeutycznych (lekowych)" stanowiący załącznik nr 3 do "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne", przyjętych zarządzeniem nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Opisy programów terapeutycznych:

1) Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej imatinibem,

2) Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządu unaczynionego lub szpiku,

3) Leczenie nadpłytkowości w przebiegu zespołów mieloproliferacyjnych u chorych źle znoszących hydroksymocznik, określone w załączniku do katalogu świadczeń terapeutycznych (lekowych), o którym mowa w § 1, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

We wzorze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne, w zakresie programy terapeutyczne (lekowe), stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 5/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. 1. Świadczenia finansowane są zgodnie z systemem finansowania świadczeń, dla których określono cenę jednostkową, ustalonym w "Warunkach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej", stanowiących załącznik nr 2 do umowy.
2. Należność z tytułu realizacji świadczeń za okres sprawozdawczy równa jest ogólnej wartości punktowej zużytych leków, wskazanej w sprawozdaniu sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W odniesieniu do programów terapeutycznych (lekowych):
1)IMMUNOSUPRESJA PO PRZESZCZEPIE ALLOGENICZNYM SZPIKU OD RODZEŃSTWA IDENTYCZNEGO W HLA,
2)IMMUNOSUPRESJA PO PRZESZCZEPIE ALOGENICZNYM SZPIKU OD DAWCY ALTERNATYWNEGO,
3) IMMUNOSUPRESJA PO PRZESZCZEPIE WĄTROBY,
4) IMMUNOSUPRESJA PO PRZESZCZEPIE NERKI,
5) IMMUNOSUPRESJA PO PRZESZCZEPIE NERKI I TRZUSTKI,
6) IMMUNOSUPRESJA PO PRZESZCZEPIE SERCA,
7) IMMUNOSUPRESJA PO PRZESZCZEPIE PŁUCA,
8) IMMUNOSUPRESJA PO PRZESZCZEPIE SERCA I PŁUCA
należność z tytułu realizacji świadczeń udzielonych w ramach w/w programów za okres sprawozdawczy równa jest cenie jednostkowej określonej w katalogu świadczeń terapeutycznych (lekowych), a załącznik nr 3 w przypadku tych programów jest załącznikiem sprawozdawczym.
4. Jednostką rozliczeniową świadczeń, dla których ustalono cenę jednostkową jest punkt rozliczeniowy, z zastrzeżeniem ust. 7.
5. Koszty świadczeń obejmują wyłącznie koszty leków, w przypadku, gdy Świadczeniodawca w ramach odrębnej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Oddziałem Funduszu, wykonuje świadczenia obejmujące koszt podania leku, określone w "Katalogu świadczeń szpitalnych".
6. Koszty świadczeń obejmują koszty leków oraz koszty ich podania, w przypadku, gdy Świadczeniodawca nie wykonuje w ramach odrębnej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Oddziałem Funduszu, świadczeń obejmujących koszt podania leku.
7. Jednostką rozliczeniową podania leku, w przypadku, o którym mowa w ust. 6, jest osobodzień";

2) załącznik nr 3 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne, w zakresie: programy terapeutyczne (lekowe), otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1 - 3 w umowach o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz uwzględniania wprowadzonych zmian w umowach zawieranych po tej dacie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 1.03.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 6.06.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności