Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 24/2014/DSOZ

06-05-2014

Zarządzenie Nr 24/2014/DSOZ
Prezesa Narodoweo  Funduszu  Zdrowia

z dnia 5 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

    § 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2014 r., w "Tabeli nr 5 Leczenie szpitalne - hospitalizacja":

1) w wierszach nr: 1, 5, 6, 106, 130, 162, 165 i 203 w kolumnie 5 - Zakres dodaje się kod 50;

2) w wierszu nr 150 treść kolumny nr 5 otrzymuje brzmienie: "2-47";

3) po wierszu nr 159 dodaje się wiersz nr 159a, w którym treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie: "

" ;

4) poszczególne kody zamieszczone pod tabelą uzupełnia się o kod 50 w brzmieniu:

"50. chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
ds. Służb Mundurowych

Zbigniew Teter


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 6.05.2014 r. Agnieszka Długokęcka
Ostatnio zapisany: 6.05.2014 r. Agnieszka Długokęcka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 06.05.2014 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności