Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 24/2018/DAiS

21-03-2018

ZARZĄDZENIE Nr 24/2018/DAiS
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 21 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki
koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Na podstawie art. 48e ust. 1 w zw. z ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm. 1)) oraz art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) oraz w związku z umową grantową o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0039/17-00 z dnia 28 listopada 2017 r. zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2b „Katalog świadczeń w programie zarządzania chorobą” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) w załączniku 4b „Procedura wyboru realizatorów programu pilotażowego POZ PLUS” załącznik nr 18 do procedury „Protokół z przeprowadzenia audytu ex-ante” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski


1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 21.03.2018 00:00
Źródło: Departament Analiz i Strategii
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności