Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie nr 27/2005

10-05-2005

Zarządzenie nr 27/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie gromadzenia w Narodowym Funduszu Zdrowia danych z zestawień składek na ubezpieczenie zdrowotne, przesyłanych przez płatników składek w formie elektronicznej i dokumentu pisemnego, pobranych z uwzględnieniem obniżenia określonego w art. 83, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Na podstawie art. 102, ust. 5 pkt 24 oraz pkt 25 w związku z art. 83 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zestawienie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przekazywane jest przez płatników;

1) W formie elektronicznej do Centrali Funduszu za pomocą przygotowanej aplikacji NFZ-SKO lub według ustalonego przez Fundusz elektronicznego wzoru formatu wymiany danych (załącznik nr 1).

2) W formie dokumentu pisemnego, w przypadku określonym w art. 83 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

2. Aplikację, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Fundusz udostępnia na stronie internetowej www.nfz.gov.pl

3. Zestawienia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) przekazywane są przez płatników drogą poczty elektronicznej do Centrali Funduszu, na adres

4. Zestawienia, o których mowa w § 1 ust. 1, pkt 2) płatnicy składek przesyłają na adres pocztowy Centrali Funduszu.

5. Zestawienia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 83 ust. 4 i 6 ustawy, zgromadzone w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia po 1 października 2004 r. i nieprzetworzone w lokalnych systemach informatycznych, Oddziały Wojewódzkie Funduszu przekazują do Centrali Funduszu.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się;

1. Dyrektorowi Biura Informatyzacji, w zakresie przygotowania infrastruktury technicznej.

2. Rzecznikowi Prasowemu NFZ w zakresie opublikowania informacji na stronie internetowej Centrali NFZ.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 10.05.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.05.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności