Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 27/2015/DSM

29-05-2015

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015/DSM

PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 29 maja 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 1/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 4/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 23/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 88/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 97/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 1/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 2/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 4/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakresy świadczeń w SOR i IP u tego samego świadczeniodawcy w tej samej lokalizacji są kontraktowane alternatywnie.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W SOR świadczeniodawca zapewnia realizację procedur medycznych objętych programem specjalizacji w medycynie ratunkowej,
w szczególności procedur medycznych wymienionych w załączniku nr 5a oraz badań laboratoryjnych wymienionych w załączniku 5b do zarządzenia.”;

3) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sytuacji udzielania świadczeń w SOR lub IP, świadczeniodawca obowiązany jest do przekazania sprawozdania wszystkich wykonanych procedur medycznych według ICD-9, zgodnie z wykazem określonym  w załączniku nr 5 do zarządzenia.”,

b) dodaje się ust.1a w brzmieniu:

„1a. Sprawozdanie wykonania procedury kategorii wyższej uwarunkowane jest koniecznością wykazania wykonania procedur z kategorii niższych.”;

4) w § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Składowa ryczałtu za funkcję określona jest według poniższego wzoru, z uwzględnieniem liczby pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii  stanu zdrowia pacjenta, na podstawie wykonanych procedur medycznych określonych  w załączniku nr 5 do zarządzenia oraz wag poszczególnych kategorii określonych w poniższej tabeli: 

gdzie:

a – stawka za punkt (w SOR przyjmuje się wartość 1 punkt – 52 zł),

ld – liczba dni w okresie przyjętym do kalkulacji,

Pi – liczba pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii
w charakterystyce,

Wi – waga odpowiedniej kategorii w charakterystyce.

Kategoria stanu zdrowia pacjenta w SOR/IP

Kategoria

Zakres świadczeń udzielanych pacjentom

Waga kategorii

I

Podstawowa diagnostyka, porada lekarska

1

II

Rozszerzona diagnostyka, konsultacja, małe zabiegi

3

III

Obserwacja/monitorowanie podstawowych czynności życiowych, leczenie w SOR/IP, rozszerzona diagnostyka (endoskopowa)

5

IV

Czynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, resuscytacja, rozszerzona diagnostyka obrazowa (TK lub RM), prowadzenie infuzji dożylnych

8

V

Leczenie w SOR co najmniej jedną dobę lub prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowo – mózgowej na stanowisku intensywnej terapii

10

 

5) § 24b otrzymuje brzmienie:

„§ 24b. Do ustalenia kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia na pierwszy okres rozliczeniowy następujący po dniu 30 czerwca 2015 r. dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w IP nie stosuje się § 18.”;

6) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) dodaje się załączniki nr 5a i 5b do zarządzenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania,  z wyjątkiem § 1 pkt 2, 3, 6 i 7 , które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

 

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Norbert Tyszka
Publikacja informacji: 29.05.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 29.05.2015 15:01
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności