Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 27/2017/DWM

20-04-2017

ZARZĄDZENIE NR 27/2017/DWM
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 20 kwietnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania oraz wdrożenia rozwiązań proceduralnych
w zakresie współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z instytucjami innych państw członkowskich UE/EFTA w zakresie odzyskiwania należności
z tytułu nienależnie udzielonych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje.

§ 1. W zarządzeniu nr 120/2016/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania oraz wdrożenia rozwiązań proceduralnych w zakresie współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z instytucjami innych państw członkowskich UE/EFTA w zakresie odzyskiwania należności z tytułu nienależnie udzielonych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w § 2 w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. c.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Fundusz Zdrowia

Z-ca Prezesa ds. Finansowych
Maciej Miłkowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz 2017 r. poz. 60.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 20.04.2017 00:00
Źródło: Departament Współpracy Międzynarodowej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności