Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 29/2004

18-11-2004

Zarządzenie Nr 29/2004
z dnia 22 października 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia renegocjacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: leczenie uzdrowiskowe

Na podstawie art. 98 ust. 2, art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 117 pkt 1, w związku z art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zobowiązuje się dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu, renegocjacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: leczenie uzdrowiskowe, zawartych na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2004 r., ze świadczeniodawcami, którzy na podstawie art. 231 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), złożyli oświadczenia o związaniu przedmiotowymi umowami.

2. Po przeprowadzeniu renegocjacji, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmieni umowy w drodze aneksów.

§ 2.

1. W celu przeprowadzenia renegocjacji, o których mowa w § 1 ust. 1, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powoła zespół spośród pracowników wszystkich oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz określi szczegółowy tryb pracy zespołu, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 4.

2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu do zapewnienia udziału w pracach zespołu osób powołanych do niego przez Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Zespół przeprowadzi renegocjacje w okresie od dnia 25 października 2004 roku do dnia 30 października 2004 roku.

4. Zespół powołany, zgodnie z ust. 1, działa z zachowaniem następujących zasad:

1) w ramach zespołu tworzone są podzespoły w składzie co najmniej trzyosobowym;

2) członkowie zespołu prowadzący renegocjacje nie mogą ich prowadzić ze świadczeniodawcami z terenu działania oddziału wojewódzkiego Funduszu, którego są pracownikami;

3) przebieg i wyniki renegocjacji są dokumentowane w protokole, który zawiera w szczególności:
a) oznaczenie miejsca i terminu rozpoczęcia oraz zakończenia renegocjacji,
b) imiona i nazwiska członków zespołu uczestniczących w renegocjacjach oraz osób reprezentujących świadczeniodawcę,
c) wnioski świadczeniodawców,
d) wskazanie wynegocjowanych cen i liczby planowanych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej albo stwierdzenie o nieustaleniu ceny lub liczby świadczeń,
e) informację o odczytaniu protokołu,
f) podpisy członków zespołu, protokolanta oraz osób reprezentujących świadczeniodawcę;

4) ustalenia zawarte w protokole z renegocjacji zespół przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Łączna kwota zobowiązań Narodowego Funduszu Zdrowia, wynikająca z ustaleń dokonanych w ramach renegocjacji oraz zawartych na ich podstawie aneksów do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: leczenie uzdrowiskowe, nie może przekroczyć wysokości wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r. - w "Planie kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2005 r.", w poz. B2.8, tj. kwoty 356 467 000 złotych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Służb Mundurowych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 18.11.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności