Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie nr 30/2005

18-05-2005

Zarządzenie nr 30/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) w związku z art. 34 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Warunkiem zwrotu kosztów używania przez pracownika do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanych dalej "pojazdami do celów służbowych", jest uzyskanie zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w odniesieniu do pracownika Centrali albo dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, w odniesieniu do zastępcy dyrektora oddziału i zawarcie umowy cywilnoprawnej, zwanej dalej "umową".

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, z pracownikiem Centrali;

2) dyrektor oddziału, z zastępcą dyrektora oddziału.

§ 2.

Zgoda na używanie pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych może być udzielona, o ile nie dysponują samochodami służbowymi:

1) dyrektorom departamentu, gabinetu i biura;

2) rzecznikowi prasowemu Centrali;

3) zastępcom dyrektorów oddziałów;

4) innym pracownikom, w ściśle uzasadnionych przypadkach - za zgodą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Umowa zawiera stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu, miesięczny limit kilometrów oraz zasady zwrotu kosztów używania pojazdów do celów służbowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

1. Wysokość stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów do celów służbowych stanowią górne dopuszczalne stawki za 1 km określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

2. Miesięczne limity kilometrów na jazdy lokalne nie mogą przekraczać wielkości określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

3. Zwrot kosztów używania przez pracownika pojazdów do celów służbowych do jazd lokalnych następuje w formie miesięcznego ryczałtu określonego w umowie na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika o używaniu pojazdu do celów służbowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, złożonego do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

§ 5.

1. W okresie obowiązywania umowy pracownik zobowiązuje się nie używać w jazdach lokalnych samochodu stanowiącego własność pracodawcy, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, po uprzednim uzyskaniu zgody pracodawcy lub upoważnionego w tym zakresie pracownika.

2. W przypadku naruszenia przez pracownika zasad określonych w ust. 1, pracodawca, zgodnie z postanowieniami umowy, dokona potrącenia z przysługującej pracownikowi należności z tytułu zwrotu kosztów w formie ryczałtu za jazdy lokalne za miesiąc, w którym nastąpiło to naruszenie, kwoty stanowiącej równowartość iloczynu przejechanych kilometrów samochodem służbowym oraz obowiązującej stawki za jeden kilometr.

§ 6.

1. Zgoda na przejazd pracownika w podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy może być udzielona, na wniosek pracownika, w przypadkach, gdy:

1) nie jest możliwe wykorzystanie samochodu służbowego;

2) koszty odbycia podróży służbowej środkami komunikacji publicznej przewyższają kwotę stanowiącą iloczyn przejechanych kilometrów i obowiązującej stawki za 1 km przebiegu;

3) przejazd środkami komunikacji publicznej byłby niemożliwy lub nadmiernie uciążliwy.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 7.

Zgody w zakresie określonym w § 6 udziela:

1) w Centrali - właściwy zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;

2) w oddziałach - dyrektorzy oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia;

3) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia - w odniesieniu do dyrektorów oddziałów.

§ 8.

W przypadku zgody, o której mowa w § 6 ust. 1 pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości określonej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 9.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Administracyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 10.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Uchwała nr 101/2003 z dnia 3 czerwca 2003 r. Zarządu Narodowego Fundusz Zdrowia w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Uchwała nr 189/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany Uchwały nr 101/2003 z dnia 3 czerwca 2003 r. Zarządu Narodowego Fundusz Zdrowia w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy wraz ze wszystkimi wydanymi zgodami i zawartymi umowami na podstawie w/w uchwał.

§11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005 r.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 18.05.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 18.05.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności