Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 30/2015/GPF

15-06-2015

Zarządzenie Nr 30/2015/GPF
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 12 czerwca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia


Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 w ust. 2
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zapewnia realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662), w tym odpowiada za zamieszczanie i aktualizację, w uzgodnieniu z Biurem Komunikacji Społecznej, informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu, na stronie intranetowej i na stronie internetowej Funduszu oraz za przygotowywanie informacji na potrzeby komunikacji społecznej;”;
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) uzgadnia z Prezesem Funduszu prezentowane przez siebie na zewnątrz stanowisko Funduszu w zakresie spraw realizowanych przez komórkę organizacyjną i współdziała w tym zakresie z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych oraz rzecznikiem prasowym Centrali;”;

2) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W terminie do dnia 15 lutego każdego roku, kierujący komórkami organizacyjnymi przedkładają dyrektorowi Gabinetu Prezesa Funduszu, informacje o wykonaniu zadań określonych w planie pracy dla tych komórek, niezbędne do przygotowania sprawozdania z realizacji planu pracy Centrali za rok poprzedni.”;
3) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali obowiązani są do przedkładania dyrektorowi Departamentu Kontroli, w terminie określonym przez Prezesa Funduszu, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych Centrali.”;
4) w § 28 w ust. 2:
a) w pkt 12 uchyla się lit. d,
b) uchyla się pkt 13 i 14,
c) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Kontrola i weryfikacja realizacji celów i zadań oraz przekazywanie Prezesowi oraz Zastępcom Prezesa informacji o realizacji celów i zadań przez nadzorowane przez nich komórki organizacyjne, a także przekazywanie Dyrektorowi Departamentu Kontroli informacji o wyznaczonych komórkom organizacyjnym celach i ich realizacji.”,
d) uchyla się pkt 27 i 30;
5) w § 35 w ust. 2 dodaje się pkt 26 w brzmieniu:
„26) nadzór nad zgodnością funkcjonowania urządzeń, systemów i sieci informatycznych Funduszu z wymaganiami bezpieczeństwa i procedurami bezpiecznej eksploatacji, z wyłączeniem obszaru informacji niejawnych, określonego odrębnymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz.21).”;
6) w § 38 w ust. 2:
a) pkt 29 otrzymuje brzmienie:
„29) koordynowanie w ramach Centrali zadań związanych z dokumentowaniem kontroli zarządczej, w tym zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem.”,
b) dodaje się pkt 30-32 w brzmieniu:
„30) przedkładanie dyrektorowi Gabinetu Prezesa Funduszu sprawozdań z okresowych analiz ryzyka;
31) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu projektu oświadczenia Prezesa Funduszu o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok;
32) monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w  oddziałach wojewódzkich Funduszu".

§ 2. Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, 8 i 11 regulaminu organizacyjnego Centrali, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, opracują projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych Centrali i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk

 

źródło - Gabinet Prezesa Funduszu

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 15.06.2015 00:00
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności