Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 31/2010/DSS

01-07-2010

Zarządzenie Nr 31/2010/DSS
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie reguluje organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia, składanych do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Centrali - rozumie się przez to Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia;

2) Funduszu - rozumie się przez to Narodowy Fundusz Zdrowia;

3) komórce organizacyjnej - rozumie się przez to komórkę, o której mowa w § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161, z 2005 r. Nr 184, poz. 1542, z 2007 r. Nr 24, poz. 147 oraz z 2010 r. Nr 84, poz. 546);

4) oddziale - rozumie się przez to oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

1.  O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

2. Nie jest skargą pismo, z którego treści wynika, że sprawa będąca przedmiotem skargi została rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

§ 4.

1. Przedmiotem skargi może być w szczególności:

1) naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;

2) przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz;

3) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

§ 5.

1. Komórkami organizacyjnymi właściwymi do rozpatrywania skarg i wniosków w Funduszu są:

1) w Centrali - Wydział Skarg i Wniosków w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców;

2) w oddziale - komórka organizacyjna właściwa do spraw skarg i wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców.

2. Skargi i wnioski dotyczące wykonywania zadań przez:

1) pracowników Centrali, dyrektorów oddziałów oraz Zastępców Prezesa Funduszu - rozpatruje Prezes Funduszu lub osoba przez niego upoważniona;

2) pracowników oddziału - rozpatruje dyrektor oddziału.

3. Pracownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w dniach i godzinach ich pracy.

 § 6.

Rejestr skarg i wniosków, w tym skarg dotyczących działalności zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzi:

1) w Centrali - Wydział Skarg i Wniosków w Departamentcie Spraw Świadczeniobiorców;

2) w oddziale - komórka organizacyjna właściwa do spraw skarg i wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców.

§ 7.

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.

3. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

4. Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący.

5. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o potwierdzenie złożenia skargi lub wniosku pisemnie w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego potwierdzenia do Funduszu.

6. Składanie skarg i wniosków poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy.

§ 8.

1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Do terminów, o których mowa w § 10 ust. 1 - 3, nie wlicza się okresu liczonego od dnia wezwania do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia do dnia ich złożenia.

3. Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nieujawnianie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące.

4. W przypadku, gdy jest to niezbędne do rozpatrzenia skargi lub wniosku, Fundusz występuje o ujawnienie nazwiska i adresu do wnoszącego skargę, o którym mowa w ust. 3.

5. Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

§ 9.

1. W przypadku, gdy treść pisma wpływającego do komórki organizacyjnej wskazuje na skargę lub wniosek, kierownik komórki organizacyjnej niezwłocznie przekazuje skargę lub wniosek do komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. Jeżeli skarga lub wniosek wskazuje na konieczność przeprowadzenia kontroli świadczeniodawcy, komórka właściwa do spraw skarg wnosi o przeprowadzenie kontroli do komórki właściwej do spraw kontroli.

3. Skarga lub wniosek w sprawie indywidualnej, które nie były i nie są przedmiotem postępowania administracyjnego w trybie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powodują wszczęcie postępowania, jeżeli zostały złożone przez osoby, o których mowa w art. 109 ust 3 ustawy.

§ 10.

1. Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi. Rozpatrzenie skargi lub wniosku powinno być poprzedzone analizą wszystkich okoliczności sprawy.

2. W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach niezałatwienia skargi lub wniosku w tym terminie, oraz wskazać nowy termin do załatwienia skargi lub wniosku.

3. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu albo przekazali skargę lub wniosek innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie rozpatrzenia skargi lub wniosku, a jeżeli rozpatrzenie skargi wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie jej rozpatrzenia, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

4. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Praw Dziecka, którzy przekazali skargę lub wniosek innej osoby, powinni zostać zawiadomieni o sposobie rozpatrzenia skargi lub wniosku.

5. W przypadku przekazania przez redakcję prasową, radiową lub telewizyjną materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, zawiadamia się odpowiednią redakcję o wynikach rozpatrzenia sprawy, a także o dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach.

§ 11.

Jeżeli Fundusz nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego lub wnioskującego, albo wskazać mu właściwy organ.

§ 12.

1. Wnoszącego skargę lub wniosek należy zawiadomić pisemnie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać, w szczególności:

1) oznaczenie organu albo komórki organizacyjnej udzielającej odpowiedzi na skargę lub wniosek;

2) wskazanie w jaki sposób skarga lub wniosek została załatwiona;

3) podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub wniosku.

3. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 13.

W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, w odpowiedzi na skargę może być podtrzymane poprzednie stanowisko.

§ 14.

1. Sprawozdanie kwartalne w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły i zostały rozpatrzone w oddziale wojewódzkim, sporządza komórka organizacyjna właściwa do spraw skarg i wniosków. Wzór sprawozdania określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Dyrektorzy oddziałów przekazują do Departamentu Spraw Świadczeniobiorców Centrali w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z analizą rozpatrzonych skarg i wniosków.

3. Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale, za pośrednictwem Zastępcy Prezesa Funduszu do spraw Medycznych, przekazuje Prezesowi Funduszu oraz Zastępcy Prezesa do spraw Służb Mundurowych, zbiorcze sprawozdanie kwartalne w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły do Centrali oraz oddziałów, wraz z analizą rozpatrzonych skarg i wniosków.

§ 15.

Traci moc zarządzenie Nr 11/DSS/2008 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2010 r.

Z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Maciej Dworski


źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Dodany: 1.07.2010 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.06.2014 r. Norbert Tyszka
 
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 01.07.2010 00:00
Aktualizacja informacji: 02.09.2015 13:27
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności