Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 31/2014/DSOZ

13-06-2014

Zarządzenie Nr 31/2014/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 12 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

 "§ 3. 1. Celem postępowania, o którym mowa w § 1, jest wyłonienie podmiotów, które będą udzielały świadczeń poz.
2. Z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172), w przypadku, gdy wnioskującym jest:
1) lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, wniosek może złożyć wyłącznie wspólnie z:
a) lekarzem posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
b) lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
c) lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
d) lekarzem posiadającym specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
e) lekarzem posiadającym specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii;
2) lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, wniosek może złożyć wyłącznie wspólnie z:
a) lekarzem posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
b) lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
c) lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
d) lekarzem posiadającym specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
e) lekarzem posiadającym specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.";

2) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Świadczenia gwarantowane w rodzaju poz obejmują świadczenia z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii, ukierunkowane na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację świadczeniobiorcy podczas choroby, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, stosownie do przedmiotu umowy, udzielane są w sposób kompleksowy; w trakcie udzielania tych świadczeń, świadczeniodawca zapewnia realizację zadań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 6 ustawy.";

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zapisy na listy świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, świadczeniodawca prowadzi na bieżąco, uwzględniając prawa świadczeniobiorców, o których mowa w art. 28 ust. 1 - 1d ustawy oraz wymagania, o których mowa w art. 56 ustawy.";

4) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Lekarz poz, może obejmować świadczeniobiorców opieką na podstawie deklaracji wyboru wyłącznie u jednego świadczeniodawcy realizującego umowę o udzielanie świadczeń lekarza poz.";

5) w § 14 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. W przypadku zlecenia przez lekarza poz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn.zm.2)), zlecenie winno pozostawać w zgodności z tymi przepisami oraz wystawiane jest na druku zgodnym ze wzorem określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 7 tej ustawy.";

6) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pielęgniarka poz, może obejmować świadczeniobiorców opieką na podstawie deklaracji wyboru wyłącznie u jednego świadczeniodawcy realizującego umowę o udzielanie świadczeń pielęgniarki poz.";

7) w § 29 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Świadczenia, o których mowa w § 28 ust. 2, są udzielane świadczeniobiorcy na podstawie zlecenia przewozu wydanego przez lekarza poz, po akceptacji wniosku o jego realizację w ramach umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ, dokonanej przez dyrektora właściwego terytorialnie Oddziału Funduszu. Akceptacja dotyczy oceny zgodności wniosku w odniesieniu do przypadków określonych w § 28 ust. 2 i stanowi podstawę rozliczenia zrealizowanego świadczenia. 
8. Z wnioskiem o realizację przewozu, o którym mowa w ust. 7, występuje do dyrektora właściwego terytorialnie Oddziału Funduszu, w uzgodnieniu z lekarzem poz:
1) świadczeniobiorca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu, po uzyskaniu zaświadczenia (sporządzonego w języku polskim) od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń szpitalnych, w przypadkach określonych w § 28 ust. 2 pkt 1 i 2;
2) świadczeniobiorca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu, po uzyskaniu zaświadczenia od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w przypadkach określonych w § 28 ust. 2 pkt 3 i 4.";

8) we wzorze umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, § 8 otrzymuje brzmienie:

 "§ 8. W przypadku, gdy świadczeniobiorca po raz czwarty i każdy kolejny w danym roku kalendarzowym dokonuje wyboru świadczeniodawcy, lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, Świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę o obowiązku wniesienia z tego tytułu na rzecz właściwego Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 zł.";

9) załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2014 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 13.06.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.06.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności