Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 31/2019/DSOZ

20-03-2019

ZARZĄDZENIE Nr 31/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 19 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 83/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 97/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 6/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2019 r., w § 5 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Wyliczenie wartości ryczałtu PSZ, o którym mowa w ust. 1, na okres rozliczeniowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. następuje w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399 i 447.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 20.03.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 20.03.2019 11:40
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności