Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 3/2004

02-03-2005

Zarządzenie Nr 3/2004
z dnia 13 października 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie określenia wykazu przedmiotów postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25, art. 146 pkt 1, w związku z art. 249 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dla wszystkich oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia następujące przedmioty postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

1) ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kod: 02/01, skrót: AOS);

2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zakres: ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane (kod: 02/02, skrót: AOS);

3) leczenie szpitalne (kod: 03/01, skrót: SZP);

4) leczenie szpitalne, zakres: programy terapeutyczne (lekowe) (kod: 03/02, skrót: SZP), z wyjątkiem programów określonych w § 2 pkt 3;

5) leczenie psychiatryczne i uzależnień (kod: 04, skrót: PSY);

6) rehabilitacja lecznicza (kod: 05, skrót: REH);

7) opieka długoterminowa (kod: 06, skrót: OPD) ;

8) leczenie stomatologiczne (kod: 07, skrót: STM);

9) ratownictwo i transport medyczny, zakres: zespoły ratownictwa medycznego (kod: 09/01, skrót: RTM);

10) ratownictwo i transport medyczny, zakres: transport noworodkowy karetką "N" (kod: 09/02, skrót: RTM);

11) ratownictwo i transport medyczny, zakres: wodne ratownictwo medyczne (kod: 09/04, skrót: RTM);

12) programy profilaktyczne i promocja zdrowia (kod: 10, skrót: PRO) ;

13) świadczenia odrębnie kontraktowane (kod: 11, skrót: SOK).

§ 2.

Dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, niezależnie od przedmiotów postępowań określonych w § 1, ustala się następujące przedmioty postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

1) ratownictwo i transport medyczny, zakres: lotniczy transport sanitarny (kod: 09/03, skrót: RTM);

2) leczenie uzdrowiskowe (kod: 08, skrót; UZD);

3) leczenie szpitalne, zakres: programy terapeutyczne (lekowe), obejmujący następujące programy:

a) konsultacja kwalifikacyjna koordynatora w leczeniu niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży (SNP, ZT, PNN) hormonem wzrostu;

b) leczenie choroby Gaucher`a Imiglucerazą;

c) leczenie choroby Hurler Laronidazą.

§ 3.

Podając w ogłoszeniu o postępowaniu przedmiot, o którym mowa w § 1 i 2, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może wyłączyć poszczególne zakresy świadczeń, stosownie do potrzeb danego oddziału.

§ 4.

Szczegółowe określenie poszczególnych przedmiotów postępowania, o których mowa w § 1 i 2, oraz wykaz zakresów świadczeń w danym rodzaju świadczeń, zawierają odpowiednie szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Informacja o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, określone w odrębnych zarządzeniach.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności