Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 32/2004

17-11-2004

Zarządzenie Nr 32/2004
z dnia 4 listopada 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zmiany "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia - świadczenia odrębnie kontraktowane" polegającej na zmianie opisu procedur: "Dializa otrzewnowa" oraz "Hemodializa"

Na podstawie art. 146, w związku z art. 102 ust. 5 pkt 21) i 25) oraz w związku z art. 249 i art. 107 ust. 5 pkt 8) i 10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia - świadczenia odrębnie kontraktowane", w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 13 do uchwały Nr 226/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 220/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2004 r. oraz określenia przedmiotu konkursu ofert, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny spełniania tych warunków (z późniejszymi zmianami), opisy procedur: "Dializa otrzewnowa" oraz "Hemodializa" otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu wprowadzą, z mocą obowiązującą od dnia podpisania zarządzenia, zmienione opisy procedur, o których mowa w § 1, w drodze zmiany umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane.

§ 3.

Zobowiązuje się dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej do niezwłocznego przekazania dyrektorom oddziałów wojewódzkich Funduszu niniejszego zarządzenia wraz z załącznikiem.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 17.11.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności