Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 32/2006

10-07-2006

Zarządzenie Nr 32/2006
z dnia 28 czerwca 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające Zarządzenie nr 44 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zasad rozporządzania niezagospodarowanymi ruchomymi składnikami majątkowymi i likwidacji składników majątkowych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 2 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 44 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lipca 2005r. w sprawie zasad rozporządzania niezagospodarowanymi ruchomymi składnikami majątkowymi i likwidacji składników majątkowych w Narodowym Funduszu Zdrowia, w załączniku Nr 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "Ceny składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży określa, w oparciu o bieżące ceny rynkowe, z uwzględnieniem ich stopnia zużycia: dla sprzętu komputerowego oraz urządzeń związanych z telekomunikacją - komórka organizacyjna właściwa ds. informatyki w Centrali lub w oddziale wojewódzkim NFZ, w pozostałych przypadkach komórka organizacyjna właściwa ds. administracji w Centrali lub w oddziale wojewódzkim NFZ. Bezwzględnie wymaga wyceny przez rzeczoznawców z zewnątrz składnik majątkowy w całości nie umorzony o wartości początkowej powyżej 3.500,- złotych /brutto/. Proponowane ceny zatwierdza dyrektor komórki organizacyjnej właściwej ds. administracji w Centrali NFZ lub dyrektor oddziału w oddziale wojewódzkim NFZ."

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Administracyjno - Gospodarcze
Dodany: 10.07.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.07.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności