Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 32/2011/DSOZ

05-07-2011

Zarządzenie Nr 32/2011/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 4 lipca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 część a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 5a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 5b do zarządzenia w lp. 11 kod świadczenia: "5.05.00.0000721" zastępuje się kodem: "5.06.00.0000721";

4) w załączniku nr 7 do zarządzenia "Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych" w części:

a)  W1 Lista podstawowa:

- po wyrazach: "95.06 Badanie widzenia barw" dodaje się wyrazy: "95.1902 Badanie dna oka",

- uchyla się wyrazy: "L47 Gonadotropina kosmówkowa (HCG)",

- uchyla się wyrazy: "P87 Protoporfiryna cynkowa",

- wyrazy: "99.992 Próby kaloryczne" zastępuje się wyrazami: "99.9960 Próby kaloryczne",

b) W2 Badania dodatkowe - grupa 1:

- wyrazy: "88.736 USG jamy opłucnej" zastępuje się wyrazami: "88.734 USG jamy opłucnej",

- wyrazy: "N40 Karboksyporfiryny" zastępuje się wyrazami: "N42 Karboksyporfiryny",

- wyrazy: "V28 Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgM" zastępuje się wyrazami: "V29 Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgM",

c) Z 26 Świadczenia zabiegowe - grupa 26 wyrazy: "98.83 Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej" zastępuje się wyrazami: "97.83 Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej".

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 14.06.2011 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 5.07.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 1.12.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności