Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 32/2014/DI

16-06-2014

Zarządzenie Nr 32/2014/DI
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 12 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w  sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ / KAOS

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) w zw. z § 23 ust. 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 70/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ / KAOS, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w wersji 2.5, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,";

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk


źródło - Departament Informatyki
Dodany: 16.06.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.06.2014 r. Norbert Tyszka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 16.06.2014 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności