Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

 • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
 • tekst ujednolicony zarządzenia
 • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
 • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

 • xml
 • pdf
 • doc
 • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 32/2015/BP

29-06-2015

ZARZĄDZENIE Nr 32/2015/BP

Prezesa

 Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

            Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia jednolity tekst zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

 1. zarządzeniem Nr 31/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna;
 2. zarządzeniem Nr 86/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna;
 3. zarządzeniem Nr 3/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniającym zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

2. Podany w załączniku do niniejszego zarządzenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Nr 31/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2014 r.”;

2) § 2-5 zarządzenia Nr 86/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, które stanowią:

„§ 2. W przypadku gdy świadczeniodawca realizujący świadczenia w dniu 31 grudnia 2014 r., z przyczyn zależnych od siebie, nie przystąpi do umowy i udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2015 r., dyrektor oddziału Funduszu upoważniony jest do proporcjonalnego pomniejszenia należności za dany okres sprawozdawczy o wartość wynikającą z liczby dni nieobjętych umową.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów Funduszu obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1, stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań w sprawie zawarcia i zmiany umów o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

§ 4. Przepisy zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w roku 2015 i latach następnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”;

3)  § 2 zarządzenia Nr 3/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniającego zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

 

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 29.06.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 29.06.2015 16:28
Źródło: Biuro Prawne
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności