Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 32/2017/DSOZ

16-05-2017

ZARZĄDZENIE Nr 32/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 16 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej
opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

1) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) - zakres świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane, w ramach którego realizowana jest i finansowana skoordynowana opieka nad dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju;”;
2) po pkt  12 dodaje się pkt  12a w brzmieniu:
„12a) rozporządzenie psychiatryczne - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

2) w § 3:

a) ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zwanej dalej „umową”, jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odpowiednio w zakresie: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOCII/III) lub w zakresie: dziecięca opieka koordynowana (DOK) lub koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR).
2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:

1) 8 5110000 - 3 Usługi szpitalne i podobne;
2) 8 5121200 - 5 Specjalistyczne usługi medyczne;
3) 8 5143000 - 3 Usługi ambulatoryjne;
4) 8 5312110 - 3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;
5) 8 5312120 - 6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
6) 8 5312500 - 4 Usługi rehabilitacyjne;
7) 8 5111500 - 5 Usługi szpitalne psychiatryczne.”,

b) po ust. 5 dodaje ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Umowa w zakresie KO-CZR zawierana jest ze świadczeniodawcą, który posiada zawartą z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży oraz realizującym świadczenia dedykowane osobom z autyzmem dziecięcym lub świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Umowa w zakresie KOC II/III lub w zakresie DOK lub w zakresie KO-CZR, zawierana jest na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

3) w § 4:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. W celu wyłonienia podmiotów do udzielania świadczeń w zakresie KOCII/III lub DOK lub KO-CZR, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu zamieszcza na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu informację o warunkach zawarcia umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie oraz o naborze wniosków o zawarcie umowy.

2. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1, określone są w załącznikach nr 9a, 9b i 9c do zarządzenia.”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W sytuacji, w której wnioskujący w dniu złożenia wniosku jest świadczeniodawcą realizującym zgodnie z posiadanymi uprawnieniami umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień i w związku z tym w dyspozycji oddziału wojewódzkiego Funduszu pozostają zgodne ze stanem faktycznym informacje w zakresie posiadanego potencjału wykonawczego: wykazu personelu z opisem kompetencji, w tym personelu podwykonawcy w przypadku jego wystąpienia, wraz z harmonogramem udzielania świadczeń, wykazu zasobów (sprzętu, pojazdów, pomieszczeń), w tym zasobów podwykonawcy w przypadku jego wystąpienia; wykazu podwykonawców, oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 3 i 4, wnioskujący składa oświadczenie zgodne ze wzorem określonym odpowiednio w załączniku nr 12a lub 12b lub 12 c do zarządzenia.”,

c) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Formularz wniosku składa się w zamkniętej kopercie oznaczonej „Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – KOC II/III” lub „Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – DOK” lub „Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie –KO-CZR”.”,

d) ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Uzupełnienie braków w złożonym wniosku składa się w zamkniętej kopercie lub paczce oznaczonej „Usunięcie braków wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – KOC II/III” lub „Usunięcie braków wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – DOK” lub „Usunięcie braków wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – KO-CZR”.”,

e) ust. 20 otrzymuje brzmienie:
„20. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu przesyła wnioskującemu umowę, której wzór określony jest odpowiednio w załączniku nr: 2a, 2b lub 2c do zarządzenia lub zaprasza wnioskującego do siedziby oddziału wojewódzkiego Funduszu w celu podpisania umowy.”;

4) w § 5:

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Umowa jest realizowana w poszczególnych zakresach świadczeń określonych odpowiednio w załącznikach nr 3a, 3b i 3c do zarządzenia.

2. Umowę zawiera się odpowiednio w zakresie:

1) koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III), lub
2) dziecięcej opieki koordynowanej (DOK), lub
3) koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR).

3. Wzór umowy określony w:

1) załączniku nr 2a do zarządzenia, stosuje się do zakresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
2) załączniku nr 2b do zarządzenia, stosuje się do zakresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;
3) załączniku nr 2c do zarządzenia, stosuje się do zakresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.”;

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Produkty jednostkowe dedykowane do rozliczania świadczeń w poszczególnych zakresach określone są odpowiednio w załącznikach: nr 1a, 1b, 1c i 1 d do zarządzenia.

6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest odpowiednio w załącznikach nr 4a, 4b i 4 c do zarządzenia.”;

5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenia w poszczególnych zakresach, określonych w załącznikach nr 3a, 3b i 3 c do zarządzenia, mogą być wykonywane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wskazanych w „Wykazie podwykonawców”, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy.”;
6) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 4, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 załącznika nr 2a, załącznika nr 2b lub załącznika 2c do zarządzenia, stanowiących wzory umów, o których mowa w § 5 ust. 2 odpowiednio pkt 1, 2 lub 3.”;
7) w § 9:

1) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie. Szczegółowe zasady rozliczania oraz sposób finansowania świadczeń w zakresie KOC II/III i DOK są określone odpowiednio w załącznikach nr 4a, 4b i 4c do zarządzenia.”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się łączne lub odrębne rozliczanie świadczeń zdrowotnych, o ile w katalogach produktów do rozliczania świadczeń w zakresach KOC II/III, DOK i KO-CZR, stanowiących załączniki nr 1a, 1b, 1c i 1d do zarządzenia, nie określono inaczej.”;

8) dodaje się:

a) załącznik nr 1d do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
b) załącznik nr 2c do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
c) załącznik nr 3c do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
d) załącznik nr 4c do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,
e) załącznik nr 9c do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia,
f) załącznik nr 12c do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 56/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmienionym zarządzeniem Nr 70/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w § 15 w ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) w sytuacji udzielania świadczeń na rzecz kobiet w ciąży powikłanej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), w okresie roku po porodzie lub niepowodzenia położniczego (z uwzględnieniem wsparcia psychologicznego udzielanego na rzecz rodziny) takich jak: porada psychologiczna diagnostyczna, porada psychologiczna, porada lekarska diagnostyczna, porada lekarska terapeutyczna, wizyta/porada domowa/środowiskowa realizowana przez lekarza lub psychologa, w zakresach: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, świadczenia psychologiczne, wartość punktowa tych świadczeń korygowana jest w rozliczeniu z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,5;”.

§ 3. Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2017 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2016 r. poz. 1807,1860,1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777 i 844.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 16.05.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 16.05.2017 16:06
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności