Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 33/2006

10-07-2006

Zarządzenie Nr 33/2006
z dnia 3 lipca 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/2005 z dnia 13 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 75/2005 z dnia 13 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna", w załączniku nr 9 stanowiącym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - podstawowa opieka zdrowotna, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5.
1. W przypadku:
1) zaprzestania przez lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną POZ udzielania świadczeń u Świadczeniodawcy;
2) planowanej przez Świadczeniodawcę zmiany miejsca udzielania świadczeń;
3) planowanej likwidacji, podziału lub zmiany formy organizacyjno-prawnej Świadczeniodawcy lub połączenia z innym świadczeniodawcą
- Świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie świadczeniobiorców poprzez zamieszczenie ogłoszenia w miejscu udzielania świadczeń.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Świadczeniodawca udziela świadczeń zadeklarowanym do niego świadczeniobiorcom do czasu dokonania ponownego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej POZ. Świadczeniodawca podejmuje działania mające na celu realizację postanowień § 7 ust. 1 "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna".
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Świadczeniodawca udziela świadczeń zadeklarowanym do niego świadczeniobiorcom do czasu dokonania ponownego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej POZ, z zastrzeżeniem, że zmiana miejsca udzielania świadczeń następuje w obrębie administracyjnym gminy lub dzielnicy - w miastach, w których wyodrębniono jednostki pomocnicze. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się, jeżeli w dotychczasowym miejscu świadczeń udziela lekarz POZ, pielęgniarka lub położna POZ, do których deklarację złożył świadczeniobiorca.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, świadczeń udziela świadczeniodawca udzielający świadczeń w dotychczasowym miejscu, pod warunkiem, że świadczenia udzielane są przez lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną POZ, do których deklarację wyboru złożył świadczeniobiorca.
5. Kontrola danych zawartych w złożonych w deklaracjach prowadzona będzie przez Oddział Funduszu zgodnie z regulaminem ustalonym przez Fundusz."

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Podstawę do ustalenia liczby świadczeniobiorców objętych opieką, w tym świadczeniobiorców, o których mowa w § 5 ust. 2-4, stanowi lista świadczeniobiorców sporządzona na podstawie deklaracji."

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1, w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2006 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 10.07.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.07.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności