Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 33/2017/DSOZ

23-05-2017

ZARZĄDZENIE Nr 33/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 22 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne
w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1))zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, zmienionym zarządzeniem nr 4/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa i rehabilitacja ogólnoustrojowa, w warunkach stacjonarnych, rozliczana jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń określonych w Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, stanowiącym załącznik nr 1r do zarządzenia.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wykaz procedur medycznych oraz wykaz jednostek chorobowych charakteryzujących daną grupę w rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej i rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych określony jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.”;

2) w § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej i ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla rozliczenia hospitalizacji wyznacza się jedną grupę, zgodnie z załącznikiem nr 1r do zarządzenia, bez względu na czas trwania hospitalizacji.”;
3) w załączniku nr 1n:

a) lp. 8 otrzymuje brzmienie: 

"

8

Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa
w ośrodku/oddziale dziennym

zał. 1 lp. 3 lit. e rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji

05.2300.026.02

osobodzień w rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku dziennym

5.11.02.9000033

punkt

70

 

osobodzień w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych

5.11.02.9000062

punkt

70

 

",

b) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

"

13

Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych

zał. 1 lp. 4 lit. d i zał. 4 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji

05.4308.300.02

osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu**


kody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej

punkt

x

wartość punktowa osobodnia w zależności od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r

osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***

x

osobodzień w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych

5.11.02.9000062

punkt

70

dopuszcza się w rozliczanie produktów z Katalogu JGP dla rehabilitacji kardiologicznej i osobodni w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych zrealizowanych na rzecz jednego świadczeniobiorcy

",

4) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik 3b otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60,759, 777 i 844.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 23.05.2017 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności