Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 34/2004

17-11-2004

Zarządzenie Nr 34/2004
z dnia 4 listopada 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie kwalifikacji oddziałów szpitalnych do określonego typu, ustalenia wzoru aneksu do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne oraz zmiany "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia - lecznictwo szpitalne"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25, art. 146 pkt 3, w związku z art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedłuża się termin zakończenia kwalifikacji oddziałów szpitalnych do określonego typu w oparciu o załącznik nr 8 do "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia - lecznictwo szpitalne" stanowiących załącznik nr 6 do uchwały Nr 220/2003 z dnia 25 września 2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2004 r. oraz określenia przedmiotu konkursu ofert, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny spełniania tych warunków (z późn. zmianami) przez Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 2.

W "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia - lecznictwo szpitalne", o których mowa w § 1, rozdział 3 "Warunki realizacji świadczeń lecznictwa szpitalnego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Zobowiązuje się Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia aneksów do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 17.11.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności