Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 34/2005

09-06-2005

Zarządzenie Nr 34/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 37/2004 w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania, do podpisu Prezesa Funduszu, decyzji o refundacji leków sprowadzanych na warunkach i w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Na podstawie art. 102 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 37/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania, do podpisu Prezesa Funduszu, decyzji o refundacji leków sprowadzanych na warunkach i w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. W przypadku leków wydawanych przez apteki ogólnodostępne, wnioski o refundację leków niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, 1381 z późn. zm.), wraz z zapotrzebowaniem, kieruje się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

2. W przypadku leków podawanych w ramach hospitalizacji, świadczeniodawca, przekazuje do OW NFZ, z którym podpisał umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach, której udzielane jest świadczenie wymagające podania leku sprowadzanego na podstawie art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, informację o nazwie, ilości i wartości podanego leku.

2) w § 2:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 2);

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rozliczanie kosztów leków sprowadzanych na podstawie art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, a podawanych pacjentowi hospitalizowanemu, następuje wyłącznie w ramach Katalogu świadczeń szpitalnych lub Katalogu świadczeń onkologicznych - chemioterapii, a w szczególnych przypadkach w ramach procedur:

1) "Hospitalizacja za zgodą płatnika" - kod 5.06.00.0001363,

2) "Schemat chemioterapii za zgodą płatnika" - kod 5.07.02.0000422;

2) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 2) skreśla się wyrazy "i pkt 2) lit b)",

b) w ust. 2 dodaje się lit d) w brzmieniu:

"d) potwierdzenie faktu podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia przez wystawiającego zapotrzebowanie.";

3) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje w brzmienie:

"1. Pismo, o którym mowa w § 3 ust. 6 przedstawia się w formie tabelarycznej, w pliku Excel, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.",

b) ust. 2 skreśla się wyrazy "i pkt 2) lit b)",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Dokumentacja złożona wraz z zapotrzebowaniem jest przechowywana w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kopia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzona za zgodność z oryginałem, jest przekazywana do Centrali NFZ w przypadkach, w których dane w nim zawarte są istotne dla podjęcia decyzji.";

4) w § 7 ust. 2 po wyrazie "świadczeniobiorcy" przecinek zastępuje się kropką i skreśla się wyrazy " w przypadku pacjenta leczonego poza szpitalem lub ośrodka prowadzącego leczenie w przypadku pacjenta leczonego w szpitalu.";

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

"9. 1. Zakupione leki obciążają koszty Oddziałów Wojewódzkich NFZ, na podstawie otrzymanych z aptek zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji w przypadku leków wydawanych przez apteki ogólnodostępne.

2. Koszty leków podawanych pacjentowi hospitalizowanemu rozliczane są na podstawie procedur, o których mowa w § 2 ust. 2, w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 9.06.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.06.2005 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności