Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 35/2017/DSOZ

24-05-2017

ZARZĄDZENIE Nr 35/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 23 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 73/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) po pkt 9 dodaje się pkt 9a-9c w brzmieniu:
„9a) rozporządzenie o opiece okołoporodowej - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
9b) rozporządzenie o opiece w ciąży patologicznej - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
9c) rozporządzenie o łagodzeniu bólu porodowego - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
b) dodaje się pkt 13-18 w brzmieniu:
„13) pozostawanie w opiece koordynowanej co najmniej od 21 tygodnia ciąży - przystąpienie do opieki koordynowanej przez kobietę będącą najpóźniej w 21. tygodniu ciąży oraz uzyskanie przez tę kobietę liczby porad wynikającej ze schematu opieki, określonego w rozporządzeniu o opiece okołoporodowej;
14) zrealizowanie schematu opieki - przeprowadzenie diagnostyki, określonej przepisami rozporządzenia o opiece okołoporodowej lub rozporządzenia o opiece w ciąży patologicznej, przy zapewnieniu osobie prowadzącej ciążę co najmniej dostępu do wyników tych badań i korzystania z nich przy monitorowaniu przebiegu ciąży;
15) poród fizjologiczny - poród, o którym mowa w rozporządzeniu o opiece okołoporodowej;
16) urodzenie żywe - całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki noworodka, który oddycha lub wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, takie jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, niezależnie od czasu trwania ciąży;
17) urodzenie martwe - całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło po upływie 22. tygodnia ciąży;
18) poronienie - wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22. tygodnia ciąży (21 tygodni i 7 dni).”;

2) w § 5:

a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) załączniku nr 2d do zarządzenia stosuje się do zakresu, o którym mowa w § 6 pkt 23.”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Umowa w zakresie, o którym mowa w § 6 pkt 23, zawierana jest na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

3) w § 6:

a) uchyla się pkt 22,
b) dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„23) koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I (KOC I).”;

4) w § 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku udzielania świadczeń w zakresie KOC I, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia rejestracji realizacji świadczeń, w oparciu o narzędzie informatyczne udostępniane przez Fundusz. Dane o zarejestrowanych świadczeniach stanowią podstawę raportu statystycznego w rozumieniu Ogólnych warunków umów, o których mowa w § 2 ust. 2.”,
b) w ust. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
 „6) koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC I (KOC I) stosuje formularze „Informacja dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży – KOC I (KOC I)”, oraz „Ankieta satysfakcji” - zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach 12a i nr 13 do zarządzenia.”;

5) w § 11 ust. 13 – 15 otrzymują brzmienie:
„13. W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń z zakresu KOC I przekroczy kwotę zobowiązania oddziału wojewódzkiego Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 2, po przekroczeniu kwoty zobowiązania z tytułu realizacji umowy w tym zakresie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania – zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy oddziału wojewódzkiego Funduszu wobec świadczeniodawcy.
14. Niedopuszczalne jest dodatkowe rozliczanie - przez podmiot realizujący umowę w zakresie KOC I – świadczeń udzielonych kobiecie w ciąży związanych z ciążą, porodem i połogiem, będących przedmiotem tej umowy, na podstawie umów zawartych w innych zakresach i rodzajach świadczeń. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy badań prenatalnych wykonywanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.
15. W przypadku przystąpienia podmiotu do realizacji KOC I, Fundusz nie finansuje u danego świadczeniodawcy, świadczeń związanych z położnictwem w ramach AOS (typ umowy – 02/01) oraz lecznictwa szpitalnego, zgodnie z przepisami odpowiednich zarządzeń Prezesa Funduszu.”;
6) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) uchyla się lp. 133,
b) dodaje się lp. od 134a do 134k w brzmieniu:

Lp.

kod zakresu

nazwa zakresu

kod produktu

nazwa produktu

jednostka rozliczeniowa

waga jednostki rozliczeniowej

warunki wykonania

uwagi

świadczenie wykonywane w warunkach domowych

świadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnym

świadczenie wykonywane w trybie hospitalizacji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

134 a

11.1450.400.02

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I (KOC I)

5.10.00.0000143

ryczałt KOC I  - od I trymestru ciąży

pkt

6 086,00

X

X

X

obejmuje opiekę, zgodnie z opisem KOC I, rozpoczętą przed końcem 14 tygodnia ciąży

134 b

5.10.00.0000144

ryczałt KOC I -  od 15 tygodnia ciąży

pkt

5 590,00

X

X

X

obejmuje opiekę, zgodnie z opisem KOC I, rozpoczętą od 15 tygodnia ciąży

134 c

5.10.00.0000145

ryczałt KOC I -  od 33 tygodnia ciąży

pkt

5 142,00

X

X

X

obejmuje opiekę, zgodnie z opisem KOC I, rozpoczętą od 33 tygodnia ciąży  

134 d

5.10.00.0000146

ryczałt KOC I, w przypadku prowadzenia ciąży przez położną

pkt

4 736,00

 

X

X

rozliczany łącznie z produktem o kodzie: 5.10.00.0000147 "ryczałt KOC I  - prowadzenie ciąży przez położną", w przypadku gdy ciążę prowadziła położna KOC I i poród odbył się u koordynatora

134 e

5.10.00.0000147

ryczałt KOC I - prowadzenie ciąży przez położną

pkt

1 350,00

X

X

 

do łącznego rozliczania z produktem o kodzie: 5.10.00.0000146 "ryczałt KOC I, w przypadku prowadzenia ciąży przez położną". Obejmuje prowadzenie ciąży fizjologicznej przez położną KOC I zgodnie ze schematem wynikającym z rozporządzenia o opiece okołoporodowej

134 f

5.10.00.0000114

(N22KOC) Noworodek wymagający intensywnej terapii

pkt

24 315,65

 

 

X

 - produkt dedykowany dla II poziomu opieki  neonatologicznej,
 - rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym  zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
 - obejmuje opiekę nad noworodkiem  wymagającym intensywnej terapii,
 - w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983.

134 g

5.10.00.0000115

(N23KOC) Noworodek wymagający intensywnej opieki

pkt

5 997,86

 

 

X

 - produkt dedykowany dla II poziomu opieki neonatologicznej,
 - rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym  zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
 - obejmuje opiekę nad noworodkiem wymagającym  intensywnej opieki,
 - w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983

134 h

5.10.00.0000116

(N24KOC) Noworodek wymagający szczególnej opieki

pkt

4 863,65

 

 

X

 - rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
 - produkt dedykowany dzieciom urodzonym w innym ośrodku,
 - nie można sumować z ryczałtem KOC I,
 - możliwość rozliczania hospitalizacji dziecka w wieku powyżej 6 tygodnia życia urodzonego u koordynatora,
 - w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983.

134 i

5.10.00.0000117

(N25KOC) Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru

pkt

2975,55

 

 

X

 - rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
 - produkt dedykowany dzieciom urodzonym w innym ośrodku,
 - nie można sumować z ryczałtem KOC I,
 - możliwość rozliczania hospitalizacji  dziecka w wieku powyżej 6 tygodnia życia urodzonego u koordynatora,
 - w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983.

134 j

5.10.00.0000148

hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym (KOC I)

pkt

648,96

 

 

X

rozliczanie wyłącznie w przypadku przeniesienia pacjentki do ośrodka wyższego poziomu referencyjnego, w sytuacji kiedy poród nie odbył się u koordynatora

134 k

5.10.00.0000149

wizyta patronażowa położnej (KOC I)

pkt

27,00

X

 

 

rozliczanie wyłącznie w przypadku wizyt patronażowych położnej KOC I; nie więcej niż 6 wizyt w ciągu 2 miesięcy

„,

c) dodaje się warunki rozliczania świadczeń w brzmieniu:

Warunki rozliczenia produktów rozliczeniowych

 

N Położnictwo i opieka nad noworodkami  - KOC I

 

N22KOC Noworodek wymagający intensywnej terapii

 na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji  umów w rodzaju leczenie szpitalne,

 

N23KOC Noworodek wymagający intensywnej opieki

 na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji  umów w rodzaju leczenie szpitalne,

 

N24KOC Noworodek wymagający szczególnej opieki

 na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji  umów w rodzaju leczenie szpitalne,

 

N25KOC Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru

 na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji  umów w rodzaju leczenie szpitalne,

„;

7) dodaje się załącznik nr 1a do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 2d do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
9) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) uchyla się część 22,
b) dodaje się część 23, w brzmieniu:

23. KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY - KOC I (KOC I)

23.1 WARUNKI WYMAGANE -  szpital - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 

1)  warunki ogólne - wynikające z § 4 ust. 1 pkt 1 - 7, § 5, § 5a, § 6, § 6b, § 7 i §9 rozporządzenia szpitalnego;
2)  warunki szczegółowe - spełnienie co najmniej wymagań określonych w cz. I Lp. 37 Położnictwo i ginekologia oraz Lp. 26  neonatologia załącznika  Nr 3 do rozporządzenia szpitalnego

23.2 WARUNKI WYMAGANE -  poradnia - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 

Zgodnie  z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia: Lp. 34 (Porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia)

23.3 WARUNKI WYMAGANE -  położna posiadająca kwalifikacje określone w obowiązujących przepisach prawa

 

 

23.4 WARUNKI WYMAGANE do zawarcia umowy

23.4.1 Wymagania formalne

Posiadanie w strukturze organizacyjnej (wpis w rejestrze):
1) Oddziału szpitalnego o profilu położniczo - ginekologicznym lub innym zgodnym z zakresem realizowanych świadczeń -  co najmniej  pierwszy poziom referencyjny, 
2) Poradni  położniczo - ginekologicznej;
  - dodatkowo możliwość zapewnienia dostępności do innych poradni położniczo - ginekologicznych lub praktyk lekarskich (indywidualnych lub grupowych) na podstawie podwykonawstwa lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
3) Oddziału szpitalnego o profilu neonatologia;
4) Posiadanie w strukturze organizacyjnej lub na podstawie podwykonawstwa lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych położnych zapewniających realizację zadań określonych w opisie KOC I, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu poz, rozporządzeniu o opiece okołoporodowej oraz rozporządzeniu o opiece w ciąży patologicznej.

23.4.2  Organizacja udzielania świadczeń

1)  Zapewnienie terminowego wykonania procedur medycznych, zgodnie z rozporządzeniem o opiece okołoporodowej, rozporządzeniem o opiece w ciąży patologicznej oraz zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.
2)  Zapewnienie wykonania poszerzonego badania klinicznego noworodka przez lekarza specjalistę w dziedzinie neonatologii lub lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w okresie pierwszych 12 godzin życia noworodka (zgodnie z rozporządzeniem o opiece okołoporodowej).
3)  Stała obecność lekarza  specjalisty  w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii  - w lokalizacji (zgodnie z rozporządzeniem szpitalnym).
4)  Możliwość wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego - całodobowo.
5)  Harmonogram udzielania świadczeń w ramach opieki koordynowanej nie może ograniczać dostępności do świadczeń realizowanych w ramach innych umów.
6)  Całodobowa możliwość kontaktu telefonicznego dla kobiet objętych opieką koordynowaną oraz możliwość uzyskania konsultacji 24h/dobę. Rejestracja na nośniku wszystkich zgłoszeń i połączeń telefonicznych.

23.4.3 Zapewnienie realizacji badań

1)  Badania laboratoryjne - w dostępie (zgodnie z rozporządzeniem).
2)  Badania ultrasonograficzne - w lokalizacji (zgodnie z rozporządzeniem).

23.4.4 Pozostałe warunki

Koordynacja wszystkich działań związanych z opieką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieką nad noworodkiem a następnie niemowlęciem zgodnie z opisem KOC I;

;

10) uchyla się załącznik nr 12 do zarządzenia;
11) dodaje się załącznik nr 12a do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
12) dodaje się załącznik nr 14 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. 1. Na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, za zgodą świadczeniodawcy, obowiązywanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC), realizowanych w dniu wejścia w życie zarządzenia może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 30 września 2017 r.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu kieruje do wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC), które nie zostały wypowiedziane na dzień nadania wniosku.

§ 5. Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2017 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807,1860,1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777 i 844.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 24.05.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 22.06.2017 12:43
Źródło: Biuro Komunikacji Społecznej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności