Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 36/2004

16-11-2004

Zarządzenie Nr 36/2004
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 9 listopada 2004 r.

w sprawie zmiany "Katalogu świadczeń onkologicznych"

Na podstawie art.146 pkt 1) w związku z art. z art. 102 ust. 5 pkt 21) i pkt 25) oraz art. 249 ust.1 i art. 107 ust.5 pkt 10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowych Funduszu Zdrowia - leczenie szpitalne", stanowiących załącznik nr 6 do uchwały nr 220/2003 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2004 r. oraz określenia przedmiotu konkursu ofert, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny spełniania tych warunków, Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia (zmienionej uchwałami nr 226/2003, nr 233/2003, nr 241/2003, 260/2003, 271/2003, 275/2003 oraz nr 20/2004) załącznik nr 2 - Katalog świadczeń onkologicznych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do niezwłocznego wprowadzenia "katalogu świadczeń onkologicznych", o którym mowa w §1, w drodze aneksów do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ramach określonej w umowie maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy.

2. Zawierając aneksy, o których mowa w ust. 1, należy stosować odpowiednio wzór aneksu określony w załączniku nr 13 do uchwały nr 20/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 16.11.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności