Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 37/2004

16-11-2004

Zarządzenie Nr 37/2004
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania, do podpisu Prezesa Funduszu, decyzji o refundacji leków sprowadzanych na warunkach i w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Na podstawie art. 102 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wnioski o refundację leków niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, 1381 z póżn zm.), kieruje się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

§ 2.

1. W celu rozpatrzenia konieczności objęcia refundacją wnioskowanego leku:

1) świadczeniobiorca leczony poza szpitalem, składa do właściwej komórki organizacyjnej oddziału wojewódzkiego NFZ, zwanej dalej komórką:
a) wniosek o objęcie refundacją wnioskowanego leku, wraz z uzasadnieniem,
b) zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie z uzasadnieniem potrzeby zastosowania terapii opartej na wnioskowanym leku,
c) zapotrzebowanie, potwierdzone przez ministra właściwego do spraw zdrowia i konsultanta z danej dziedziny medycyny, zgodne ze wzorem określonym w obowiązujących przepisach.

2) w przypadku świadczeniobiorcy leczonego w szpitalu, ośrodek prowadzący leczenie składa w komórce:
a) imienny wniosek wraz z uzasadnieniem potrzeby zastosowania terapii opartej na wnioskowanym leku, podpisany przez lekarza prowadzącego leczenie,
b) zapotrzebowanie, potwierdzone przez ministra właściwego do spraw zdrowia i konsultanta z danej dziedziny medycyny, zgodne ze wzorem określonym w obowiązujących przepisach.

2. W przypadku leku sprowadzanego na ratunek życia, składa się wyłącznie zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit c) i pkt 2) lit b).

§ 3

1. Komórka w ramach realizacji zadania:

1) prowadzi ewidencję wpływających wniosków;

2) weryfikuje zapotrzebowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) lit c) i pkt 2) lit b) pod względem prawidłowości wystawienia.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1,obejmuje:
a) sprawdzenie zgodności złożonego zapotrzebowania ze wzorem zapotrzebowania na sprowadzanie z zagranicy leku, określonym w obowiązujących przepisach;
b) sprawdzenie potwierdzenia zapotrzebowania przez konsultanta (wojewódzkiego lub krajowego) danej dziedziny medycyny,
c) sprawdzenie potwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia, iż względem produktu leczniczego nie zaszły okoliczności, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne.

3. Komórka weryfikuje ponadto ubezpieczenie pacjenta na podstawie jego numeru PESEL umieszczonego na zapotrzebowaniu.

4. W razie konieczności, dopuszcza się możliwość zasięgnięcia dodatkowej opinii konsultanta krajowego z danej dziedziny medycyny, w celu potwierdzenia celowości i zasadności zastosowania wnioskowanego leku.

5. Komórka uzyskuje zapewnienie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zapotrzebowania w ramach budżetu właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

6. Na podstawie zgromadzonych dokumentów, komórka przygotowuje na podpis dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ projekt pisma do Prezesa NFZ, zawierający propozycję sposobu zakończenia sprawy.

§ 4.

1. Pismo, o którym mowa w § 3 ust. 6 zawiera:

1) propozycję sposobu załatwienia sprawy (objęcia refundacją bądź odmowy refundacji wnioskowanego leku), przygotowaną w oparciu o uwzględnienie skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa i ceny wnioskowanego leku, w porównaniu do leków wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uzasadnienie przekazanej propozycji;

3) wysokość środków finansowych, przeznaczonych na refundację wnioskowanego leku;

4) pozycję planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ, z której zabezpieczono środki finansowe.

2. Do pisma, o którym mowa w § 3 ust. 6, załącza się zapotrzebowanie, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 1) lit c) i pkt 2) lit b), w celu potwierdzenia objęcia refundacją, bądź nieobjęcia refundacją wnioskowanego leku, zgodnie ze sposobem, określonym w odrębnych przepisach.

§ 5.

Złożone do oddziałów wojewódzkich NFZ wnioski, o których mowa w § 1, po przeprowadzeniu procedury opisanej w § 2 - 4, oddział wojewódzki NFZ, w każdą środę tygodnia, przekazuje do Centrali NFZ wraz z wykazem przekazywanych spraw, z wyłączeniem zapotrzebowań dotyczących leków sprowadzanych na ratunek życia, które są przekazywane niezwłocznie.

§ 6.

1. Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ, zwany dalej DGL, przyjmuje dokumentację, o której mowa w § 2 i § 4.

2. DGL weryfikuje każdą z przekazanych spraw pod względem spełnienia wymogów określonych w odrębnych przepisach.

3. Po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 2, DGL przekazuje zapotrzebowanie do podpisu Prezesa Funduszu lub upoważnionej przez niego osoby.

§ 7.

1. Po dokonaniu czynności, o której mowa w § 6 ust. 3, DGL zwraca dokumentację do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

2. Komórka, po otrzymaniu dokumentacji z Centrali NFZ, przekazuje zapotrzebowanie świadczeniobiorcy, w przypadku pacjenta leczonego poza szpitalem lub do ośrodka prowadzącego leczenie w przypadku pacjenta leczonego w szpitalu.

§ 8.

Oddziały wojewódzkie NFZ raz w miesiącu do 10 dnia kolejnego miesiąca przekazują do Centrali NFZ miesięczne sprawozdania w dotychczas obowiązującym formacie.

§ 9.

Zakupione leki obciążają koszty Oddziałów Wojewódzkich NFZ, na podstawie otrzymanych z aptek lub ośrodków prowadzących leczenie, właściwych dowodów księgowych.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 16.11.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności