Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 38/2004

18-11-2004

Zarządzenie Nr 38/2004
z dnia 16 listopada 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie sposobu oznaczania, rejestrowania oraz przechowywania decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Decyzje administracyjne wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oznacza się w następujący sposób:

1) w przypadku decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego - poprzez podanie:
a) kolejnego numeru decyzji w danym roku kalendarzowym,
b) roku kalendarzowego oznaczonego liczbą arabską,
c) oznaczenia literowego "Ub.",
- oddzielonych znakiem "/";

2) w przypadku decyzji w sprawie odwołań świadczeniodawców dotyczących rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - poprzez podanie:
a) kolejnego numeru decyzji w danym roku kalendarzowym,
b) roku kalendarzowego oznaczonego liczbą arabską,
c) oznaczenia literowego "Odw.",
- oddzielonych znakiem "/".

§ 2.

1. Dla decyzji, o których mowa w § 1, prowadzi się - w formie pisemnej oraz w systemach informatycznych - odrębne rejestry zawierające, w szczególności następujące dane:

1) numer decyzji;

2) datę wydania decyzji;

3) oznaczenie stron;

4) sentencję decyzji;

5) informację o wniesieniu skargi do sądu administracyjnego.

2. Prowadzenie rejestrów oraz przechowywanie decyzji powierza się dyrektorowi Biura Organizacyjno-Prawnego.

3. Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Informatyzacji, określi szczegółowe zakresy danych objętych poszczególnymi rejestrami, sposoby ich prowadzenia oraz zasady przechowywania decyzji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 18.11.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności