Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 38/2016/DSM

19-05-2016

ZARZĄDZENIE Nr 38/2016/DSM
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 18 maja 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się,
co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (w brzmieniu wynikającym z zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne), zmienionym zarządzeniem Nr 23/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 18:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
 „5. Składowa ryczałtu za funkcję określana jest według poniższego wzoru,
z uwzględnieniem liczby pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, na podstawie wykonanych procedur medycznych określonych
w załączniku nr 5 do zarządzenia oraz wag poszczególnych kategorii:

gdzie:
a – stawka za punkt (w SOR przyjmuje się wartość 1 punkt – 52 zł),
ld – liczba dni w okresie przyjętym do kalkulacji (wskazanym jest przyjęcie do kalkulacji okresu zawierającego dane sprawozdawcze z pełnych 12 miesięcy, a w przypadku ich braku, do obliczeń przyjmuje się dane sprawozdawcze z minimum 3 kolejnych miesięcy),
Pi – liczba pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta. Składowa uwzględnia:
a) pacjentów zakwalifikowanych do kategorii V i VI przyjętych w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego, oraz
b) pacjentów, dla których świadczenie w SOR nie zakończyło się hospitalizacją w tej samej placówce,
Wi – waga odpowiedniej kategorii, określona w poniższej tabeli:

Kategorie stanu zdrowia pacjenta w SOR

Kategoria

Zakres świadczeń udzielanych pacjentom

Waga

I

Ocena stanu pacjenta (triage), podstawowa diagnostyka (badania laboratoryjne – pakiet podstawowy, EKG), porada lekarska, opieka pielęgniarska, farmakoterapia

1

II

Rozszerzona diagnostyka (badania laboratoryjne – pakiet dodatkowy, RTG przeglądowe, USG), konsultacja, małe zabiegi

3

III

Rozszerzona diagnostyka obrazowa, monitorowanie podstawowych czynności życiowych, farmakoterapia (dożylna, doszpikowa), mały zabieg operacyjny w trybie ambulatoryjnym, badanie inwazyjne (nakłucie lędźwiowe, nakłucie jam ciała), inne badania dodatkowe

5

IV

Czynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, rozszerzona diagnostyka, prowadzenie infuzji dożylnych, endoskopia, resuscytacja (ALS z użyciem urządzeń mechanicznych)

8

V

Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR – monitorowanie funkcji życiowych, rozszerzona diagnostyka obrazowa (angiotomografia, trauma scan, TK w znieczuleniu ogólnym u dzieci)

10

VI

Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT – monitorowanie funkcji życiowych pacjenta wg karty wzmożonego nadzoru - stanowiącej odpowiednio załącznik nr 5e i 5f do zarządzenia, monitoring, sztuczna wentylacja, farmakoterapia, dalsza diagnostyka, damage control

12

                                                                                                                                                           „ ,

b)  ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Składowa ryczałtu za funkcję określana jest według poniższego wzoru, z uwzględnieniem liczby pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, na podstawie wykonanych procedur medycznych, określonych w załączniku nr 5d do zarządzenia oraz wag poszczególnych kategorii:

gdzie:
a - stawka za punkt (w IP przyjmuje się wartość: 1 punkt = 30 zł),
ld – liczba dni w okresie przyjętym do kalkulacji (wskazanym jest przyjęcie do kalkulacji okresu zawierającego dane sprawozdawcze z pełnych 12 miesięcy, a w przypadku ich braku, do obliczeń przyjmuje się dane sprawozdawcze z minimum 3 kolejnych miesięcy),
Pi – liczba pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, dla których świadczenia w IP zostały zakończone wypisem (składowa nie uwzględnia pacjentów planowych oraz przyjętych do dalszej hospitalizacji w danym podmiocie),
Wi – waga odpowiedniej kategorii, określona w poniższej tabeli:

Kategorie stanu zdrowia pacjenta w IP

Kategoria

Zakres świadczeń udzielanych pacjentom

Waga

I

Porada lekarska, opieka pielęgniarska, wstępna ocena stanu  zdrowia pacjenta

1

II

Podstawowa diagnostyka (RTG, USG, badania laboratoryjne), konsultacja specjalistyczna, małe zabiegi, monitorowanie podstawowych czynności życiowych

3

III

Rozszerzona diagnostyka (TK, USG – doppler), czynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, resuscytacja

7

IV

Procedury wykonywane podczas konsultacji specjalistycznych

8

                                                                                                                                                            ”;

2) po § 24c dodaje się § 24d w brzmieniu:
„§ 24d. Do ustalenia kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego świadczeń opieki zdrowotnej w SOR/IP za pierwszy okres rozliczeniowy następujący po dniu 30 czerwca 2016 r. nie stosuje się § 18 ust. 1 – 10.”;
3) w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a) w Kategorii I lp. 15 otrzymuje brzmienie:                                                                                              „

15

5.09.01.0000073

99.97

Leczenie farmakologiczne

procedura obejmuje:
99.97900 Farmakoterapia doustna,
99.97902 Farmakoterapia domięśniowa,
99.97905 Farmakoterapia śródskórna,
99.97906 Farmakoterapia podskórna,
99.97907 Farmakoterapia podjęzykowa,
99.97909 Farmakoterapia doodbytnicza
99.97910 Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora

 
 

„                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

b) w Kategorii II lp. 148 otrzymuje brzmienie:                                                                                          „

148

5.09.02.0000300

93.5024

Unieruchomienie kręgosłupa - inne

procedura obejmuje proste unieruchomienia

„                                                                                                                                                            ,

c) w Kategorii III dodaje się lp. 84 i 85 w brzmieniu:                                                                                 „

84

5.09.03.0000202

80.3

Biopsja stawu

 

85

5.09.03.0000203

81.911

Aspiracja stawu

 

„                                                                                                                                                            ,

d) w Kategorii IV lp. 79 otrzymuje brzmienie:                                                                                           „

79

5.09.04.0000153

 

Badanie bakteriologiczne, wirusologiczne

procedura obejmuje wykonanie badań
z grup wg ICD 9:
S - Bakteriologia,
U - Bakteriologia 2,
F - Wirusologia,
V - Wirusologia 2,
W - Mykologia,
X - Parazytologia,
innych niż wymienione w załączniku
5b do zarządzenia

„                                                                                                                                                            ,

e) w Kategorii V lp. 32 otrzymuje brzmienie:                                                                                             „

32

5.09.05.0000179

 

Jednodniowa hospitalizacja pacjenta
w SOR

procedura obejmuje:

- monitorowanie funkcji życiowych  pacjenta,

- farmakoterapię łącznie z realizacją procedur medycznych z grupy V

„                                                                                                                                                            ,

f) w Kategorii VI lp. 20 otrzymuje brzmienie:                                                                                            „

20

5.09.06.0000020

99.852

Ogrzewanie w hipotermii (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta )

procedura obejmuje: podaż dożylną ciepłych płynów, podaż ciepłych gazów, płukanie żołądka, pęcherza moczowego

„                                                                                                                                                            ;

4) załącznik nr 5c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
5) w załączniku nr 5d do zarządzenia:
a) w Kategorii I lp. 5 otrzymuje brzmienie:                                                                                                 „

5

5.09.01.0000083

Unieruchomienie kręgosłupa

93.52

Założenie kołnierza szyjnego

 

93.5024

Unieruchomienie kręgosłupa - inne

procedura obejmuje proste unieruchomienia

„                                                                                                                                                ,                                    

b) w Kategorii I lp. 10 otrzymuje brzmienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   „

10

5.09.01.0000073

Leczenie farmakologiczne

99.97900    99.97902  99.97905  99.97906  99.97907 
99.97909
99.97910

 Farmakoterapia doustna,
 Farmakoterapia domięśniowa,
 Farmakoterapia śródskórna,
 Farmakoterapia podskórna,
 Farmakoterapia podjęzykowa,
 Farmakoterapia doodbytnicza,
 Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora

   
 

„                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ,

c) w Kategorii II dodaje się lp. 46 i 47 w brzmieniu:                                                                                   „

46.

5.09.02.0000342

Biopsja stawu - IP

80.3

Biopsja stawu

 

47.

5.09.02.0000343

Aspiracja stawu - IP

81.911

Aspiracja stawu

 

„                                                                                                                                                                  ,

d) w kategorii III lp. 12 otrzymuje brzmienie:                                                                                              „

12

5.09.03.0000199

Badanie bakteriologiczne, wirusologiczne (IP)

 

Badanie bakteriologiczne, wirusologiczne

procedura obejmuje wykonanie badań
z grup wg ICD 9:
S - Bakteriologia,
U - Bakteriologia 2,
F - Wirusologia,
V - Wirusologia 2,
W - Mykologia,
X - Parazytologia,
innych niż wskazane w kategorii II poz. 43

„                                                                                                                                                            .

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893,1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 19.05.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 19.05.2016 11:50
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności