Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 39/2006

24-07-2006

Zarządzenie Nr 39/2006

z dnia 20 lipca 2006 r.

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne"

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się "Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne", stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Szczegółowe materiały informacyjne, o których mowa w § 1, stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2007 r.

§ 3.

Zarządzenie Nr 87/2005 z dnia 13 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne"2 traci moc z dniem 31 grudnia 2006 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Jerzy Miller

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr  94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz.1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz 1485.

 

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały dokonane zarządzeniem Nr 103/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2005 r., zarządzeniem Nr 109/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2005 r. oraz zarządzeniem Nr 22/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 maja 2006 r.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 24.07.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 24.07.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności