Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 40/2004

09-12-2004

Zarządzenie Nr 40/2004
z dnia 25 listopada 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji i projektu wzoru elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (e-KUZ) elektronicznego Rejestru Usług Medycznych (e-RUM) oraz programów ich wdrożenia.

Na podstawie art. 102 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół ds. opracowania koncepcji i projektu wzoru elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (e-KUZ) i elektronicznego Rejestru Usług Medycznych (e-RUM) oraz programów ich wdrożenia, zwany dalej "Zespołem".

2. Celem Zespołu jest przygotowanie koncepcji funkcjonalnej, zakresu zastosowania i projektu wzoru e-KUZ, połączonej z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz koncepcji i projektu systemu elektronicznej rejestracji i monitorowania usług medycznych (świadczeń opieki zdrowotnej) e-RUM oraz programów (strategia, plan, harmonogram) wdrożeń e-KUZ i e-RUM.

§ 2

Do głównych zadań Zespołu należy:

1) opracowanie wariantowego projektu e-KUZ z ustaleniem proponowanych standardów, zakresu realizowanych funkcji i danych przenoszonych w e-KUZ oraz poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych z udziałem e-KUZ,

2) przygotowanie wariantowego projektu systemu personalizacji i dystrybucji e-KUZ w skali kraju, z uwzględnieniem specyfiki Wojewódzkich Oddziałów NFZ,

3) opracowanie wariantowego programu (strategia, plan, harmonogram) wdrożenia e-KUZ, z uwzględnieniem specyfiki Wojewódzkich Oddziałów NFZ,

4) przygotowanie analiz finansowych i organizacyjnych (SWOT, koszt/korzyść) związanych z wdrożeniem e-KUZ i oczekiwanych efektów, a w szczególności nakładów jakie zobowiązani będą ponieść NFZ, świadczeniodawcy i apteki w związku z wprowadzeniem e-KUZ,

5) opracowanie projektu systemu informacyjnego e-RUM, a w szczególności jego funkcji, zakresu rejestrowanych danych, standardów ich elektronicznej wymiany (EDI - Electronic Data Interchange), zakresu stosowania standaryzowanego formularza do rejestracji usług (kuponu) na podstawie dostępnej literatury, dotychczasowych wdrożeń RUM i doświadczeń Oddziałów Wojewódzkich NFZ wykorzystujących ten system,

6) opracowanie projektów organizacyjno-technicznych sposobów realizacji e-RUM w skali NFZ, uwzględniających - wariantowo - wykorzystanie książeczek usług medycznych ze spersonalizowanymi kuponami albo kart elektronicznych i wolnych kuponów,

7) opracowanie wariantowego programu (strategia, plan, harmonogram) wdrożenia e-RUM z uwzględnieniem specyfiki Wojewódzkich Oddziałów NFZ,

8) przygotowanie analiz finansowych i organizacyjnych (SWOT, koszt/korzyść) związanych z wdrożeniem e-RUM i oczekiwanych efektów, a w szczególności nakładów jakie zobowiązani będą ponieść: NFZ, świadczeniodawcy i apteki w związku z ewentualnym wprowadzeniem e-RUM,

9) porównanie funkcjonujących w ramach NFZ systemów monitorowania świadczeń opieki zdrowotnej, innych niż typu RUM, z systemami typu RUM (Oddziały Wojewódzkie: Lubuski, Opolski, Pomorski, Śląski) oraz projektowanym e-RUM,

10) przedstawienie dowodów empirycznych na efektywność uszczelnienia obiegu (przypływu) danych w formie elektronicznej i dokumentów źródłowych (kuponów) oraz autoryzacji (uwierzytelniania) usług medycznych (świadczeń opieki zdrowotnej, w tym recept) przez uprawnionego do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

11) opracowanie projektu i programu powiązania wprowadzenia e-KUZ i e-RUM wraz z analizą nakładów i spodziewanych korzyści takiego rozwiązania.

§ 3

1. Realizując swoje zadania Zespół powinien uwzględnić obowiązujące przepisy oraz projekty aktów prawnych, jakie mają zostać wydane na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą".

2. W realizacji zadań Zespół powinien uwzględnić przepisy, doświadczenia i zalecenia Unii Europejskiej w tym zakresie, w szczególności w sprawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, standardów elektronicznej wymiany danych i systemów monitorowania stosowanych w ubezpieczeniach zdrowotnych i ochronie zdrowia.

§ 4

W skład Zespołu wchodzą następujący pracownicy Centrali NFZ i Oddziałów Wojewódzkich NFZ:

1) Przewodniczący Zespołu: Jacek Wesołowski, Biuro Informatyzacji, Centrala NFZ,

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu: Andrzej Czubek, Biuro Informatyzacji, Centrala NFZ,

3) Sekretarz Zespołu: Piotr Witkowski, Biuro Informatyzacji, Centrala NFZ,

4) członkowie Zespołu z Centrali NFZ:

- Anna Ferenc - Biuro Informatyzacji,

- Adam Miłkowski - Biuro Współpracy Międzynarodowej,

- Grzegorz Machaluk - Biuro Organizacyjno-Prawne,

- Arkadiusz Jęczeń - Departament Zarządzania Strategicznego,

- Katarzyna Paczek - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej,

- Monika Laskowska - Departament Gospodarki Lekiem,

- Małgorzata Grabowska - Departament Spraw Świadczeniobiorców,

- Dominik Rogowski - Departament Ekonomiczno-Finansowy,

- Artur Szlaga - Biuro Księgowości,

- Lucyna Martynik-Sobechowicz- Departament Kontroli,

5) członkowie Zespołu z Oddziałów Wojewódzkich NFZ:

- Bartosz Toruń - Śląski OW NFZ,

- Bartosz Kmiotek - Śląski OW NFZ,

- Maria Sztenc - Pomorski OW NFZ,

- Mikołaj Ruciński - Pomorski OW NFZ,

- Barbara Tomaszewska - Opolski OW NFZ,

- Paweł Fudala - Opolski OW NFZ,

- Jolanta Krug - Lubuski OW NFZ,

- Łukasz Gwara - Lubuski OW NFZ.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w szczególności koordynuje i nadzoruje realizację wybranych zadań Zespołu, zwołuje jego posiedzenia ustalając terminy, miejsce i porządek obrad, prowadzi posiedzenia, wyznacza członków Zespołu do realizacji poszczególnych zadań, o których mowa w §2 ust. 1, określa harmonogram prac i nadzoruje ich realizację.

2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu zastępuje Przewodniczącego Zespołu w razie jego nieobecności i wykonuje inne zadania wyznaczone przez Przewodniczącego Zespołu, a w szczególności koordynuje i nadzoruje realizację wybranych zadań Zespołu i przygotowanie raportów, o których mowa w §8 ust. 1.

3. Sekretarz Zespołu odpowiada za prawidłowy obieg informacji wewnątrz Zespołu oraz sporządza protokoły, o których mowa w §7 ust. 4 i redaguje raporty, o których mowa w §8 ust. 1.

4. Obsługę Zespołu zapewnia Biuro Informatyzacji Centrali.

§ 6

1. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby spoza jego składu, w szczególności ekspertów spoza NFZ.

2. Wniosek o udział eksperta Przewodniczący Zespołu, po konsultacji z Biurem Spraw Pracowniczych i Szkoleń i Departamentem Ekonomiczno-Finansowym, kieruje do Prezesa NFZ wraz z podaniem przewidywanego zakresu i formy jego prac, terminu zakończenia i ewentualnego wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie sfinansowane z planu kosztów wynagrodzeń Centrali NFZ w ramach umowy o dzieło lub zlecenia.

§ 7

1. Przewodniczący Zespołu, w zależności od potrzeb, zwołuje posiedzenia Zespołu robocze albo plenarne.

2. Posiedzenia plenarne, w których uczestniczy pełen skład Zespołu, zwoływane są w celu dyskusji i formalnego przyjęcia uprzednio przygotowanych dokumentów. Ich projekty powinny być wysłane pocztą elektroniczną całemu składowi Zespołu na co najmniej trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

3. Posiedzenia robocze zwoływane są w celu wypracowania lub dyskusji nad przygotowywanymi dokumentami, bez ich formalnego przyjęcia. Uczestniczą w nich Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Zespołu oraz wybrani członkowie, którzy biorą udział w realizacji poszczególnych zadań (opracowywaniu dokumentów) ustalonych w porządku obrad.

4. Z każdego posiedzenia - plenarnego lub roboczego - Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisują Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz Zespołu. Plik z tekstem protokołu rozsyłany jest pocztą elektroniczną osobom będącym w składzie Zespołu. Każdy członek Zespołu uczestniczący w posiedzeniu na prawo do wniesienia sprostowania lub zdania odrębnego do protokołu oraz wglądu do wszystkich protokołów.

§ 8

1. Z każdego wykonanego zadania Zespół zobowiązany jest przygotować raport celem przedłożenia do akceptacji Prezesowi NFZ w terminie do dnia 30 kwietnia 2005 roku.

2. Raport podpisuje Przewodniczący Zespołu, jego Zastępca i Sekretarz Zespołu.

§ 10

Zespół rozwiązuje się z dniem akceptacji przez Prezesa NFZ wszystkich raportów z realizacji zadań Zespołu.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 9.12.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności