Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 40/2006

24-07-2006

Zarządzenie Nr 40/2006

z dnia 21 lipca 2006 r.

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie nr 87/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne"

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu Nr 87/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne"2,
wzałączniku nr 2 do materiałów informacyjnych - stanowiącym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - profilaktyczne programy zdrowotne, w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5
w brzmieniu:

"4. W przypadku, gdy wartość wykonanych przez Świadczeniodawcę świadczeń w zakresie:

1)  programu profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy;

2)  programu profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny;

3)  programu profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki;

4)  programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy;

5)  programu profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki,

przekroczy kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 2, na wniosek Świadczeniodawcy - składany nie częściej, niż raz w miesiącu - strony umowy zwiększą odpowiednio:

- liczbę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń, określone w załączniku nr 1 do umowy;

-  kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy, o której mowa w ust.1.

5. Przepisy ust. 4 stosuje się w przypadku rozliczania się Świadczeniodawcy za pomocą udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia narzędzia o technicznej nazwie System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP). "

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do uwzględnienia w umowach zawartych ze świadczeniodawcami zmiany, o której mowa § 1, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.

W przypadku toczącego się postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmiana, o której mowa w  § 1, następuje po zakończeniu postępowania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Jerzy Miller

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr  94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz.1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz 1485.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały dokonane zarządzeniem Nr 103/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2005 r., zarządzeniem Nr 109/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2005 r.  oraz zarządzeniem Nr 22/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 maja 2006 r.  


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 24.07.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.08.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności